آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۴۸۱
بازرگانی
۵

نمای تجارت با گروه های اقتصادی

دنیای اقتصاد : آمارهای صادرات ایران به تفکیک گروه های اقتصادی در یک ماه سال جاری حاکی از آن است که کشورهای عضو همکاری اسلامی در این مدت بیش از سایر گروه ها کالاهای ایرانی را خریداری کرده اند؛ اما بیشترین رشد ارزشی صادرات مربوط به شورای همکاری خلیج فارس است. همچنین براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، در آمارهای واردات نیز کشورهای عضو همکاری اسلامی در فروش کالا به ایران پیشتاز بوده اند، ولی بیشترین رشد واردات مربوط به واردات کالا از کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیاست.

صادرات به گروه های اقتصادی

همکاری اسلامی: کشورهای عضو این گروه اقتصادی در یک ماه سال جاری یک میلیارد و 991میلیون دلار کالای ایرانی وارد کرده اند. وزن کالاهای صادرشده به این کشورها معادل 4میلیون و 439 هزار تن بوده است. صادرات کالا به کشورهای عضو همکاری اسلامی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 27درصدی ارزشی را تجربه کرد؛ اما وزن کالاهای صادرشده افت 6درصدی داشته است.

شورای همکاری خلیج فارس: کشورهای عضو این گروه اقتصادی در یک ماه نخست امسال خریدار 763میلیون دلار کالای ایرانی بوده اند که وزنی معادل یک میلیون و 679 هزار تن داشته است. صادرات به این گروه اقتصادی هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 82درصدی در ارزش و افزایش 13درصدی در وزن را ثبت کرده است.

سازمان همکاری اقتصادی: صادرات به سازمان همکاری اقتصادی یا اکو در فروردین ماه امسال ارزشی معادل 623میلیون دلار داشته و وزن کالاهای صادرشده نیز یک میلیون و 60 هزار تن بوده است؛ از این رو ارزش کالاهای صادراتی به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی از نظر وزنی افت 14درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده؛ ولی از نظر ارزشی با رشد 16درصدی همراه بوده است.

کشورهای عضو D8: این کشورها نیز در بازه زمانی مورد بررسی توانسته اند 545میلیون دلار کالای ایرانی وارد کنند. وزن کالاهای صادرشده از ایران با کشورهای عضو D8 معادل 747 هزار تن بوده است. بررسی ها نشان می دهد که از نظر ارزشی، صادرات ایران به کشورهای مذکور رشد 46درصدی داشته و از لحاظ وزنی با افت 9درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو بوده است.

کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا: این گروه اقتصادی در یک ماه منتهی به فروردین امسال خریدار 195میلیون دلار کالای ایرانی بوده است. کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا در بازه زمانی مذکور 366 هزار تن کالا از ایران وارد کرده اند. مقایسه آمارهای صادراتی این گروه اقتصادی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته نشان می دهد که از نظر وزنی رشد 40درصدی در صادرات با این کشورها رقم خورده و از نظر ارزشی هم با افزایش 31درصدی همراه بوده است.

کشورهای مستقل مشترک المنافع: این کشورها در یک ماه اول سال جاری با خرید 118میلیون دلار کالا در لیست مقاصد صادراتی ایران جای گرفته اند. وزن کالاهای صادراتی به این گروه اقتصادی 367 هزار تن برآورد می شود؛ حال آنکه صدور کالا به کشورهای مستقل مشترک المنافع، هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با افت روبه رو بوده است. وزن کالاهای صادرشده کاهش 28درصدی و ارزش آن کاهش 20درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

اتحادیه اروپا: کشورهای عضو اتحادیه، در یک ماه نخست امسال 56میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده اند. وزن کالاهای صادرشده به این اتحادیه به 42 هزار تن می رسد. صادرات به این کشورها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد 26 درصدی و از نظر ارزشی افزایش 41درصدی داشته است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا: اگرچه اوراسیا در چند سال اخیر مورد توجه ویژه مقامات مسوول ایرانی بوده؛ اما این اتحادیه در قعر جدول صادرات قرار گرفته است؛ چراکه ارزش صادرات به این اتحادیه 45میلیون دلار بوده است. وزن کالاهای صادرشده نیز به 141 هزار تن می رسد. صادرات به اتحادیه اوراسیا نسبت به فروردین سال 1399 از نظر ارزشی افت 42درصدی و از نظر وزنی کاهش 34درصدی داشته است.

واردات از گروه های اقتصادی

همکاری اسلامی: واردات از کشورهای عضو همکاری اسلامی در یک ماه نخست امسال ارزشی معادل یک میلیارد و 215میلیون دلار داشته است. وزن آن هم به یک میلیون و 59 هزار تن می رسد. واردات از این کشورها هم از نظر ارزشی 7 درصد و از نظر وزنی 49 درصد رشد داشته است.  

شورای همکاری خلیج فارس: واردات از کشورهای عضو این گروه اقتصادی 816میلیون دلار ارزش داشته و وزن آن هم 721 هزار تن بوده است. در عین حال، واردات از کشورهای مذکور از نظر وزنی رشد 48درصدی و از لحاظ ارزشی افزایش یک درصدی داشته است.

سازمان همکاری اقتصادی: اعضای این سازمان در یک ماه نخست امسال 366میلیون دلار کالا به ایران فروخته اند. کالاهای وارداتی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 322 هزار تن وزن داشته است. رشد 27درصدی ارزشی و 59درصدی وزنی در آمار واردات یک ماه این کشورها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم خورده است.

کشورهای عضو D8: واردات از این کشورها 352میلیون دلار با وزن 272 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 21درصدی در ارزش و افزایش 32درصدی در وزن را تجربه کرده است.

اتحادیه اروپا: در یک ماه نخست امسال 225 هزار تن کالا به ارزش 307میلیون دلار از سوی این اتحادیه به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، هم از نظر ارزشی افت 12درصدی داشته و هم از لحاظ وزنی با کاهش 18درصدی همراه بوده است.

کشورهای مستقل مشترک المنافع: واردات از این گروه اقتصادی وزنی معادل 305 هزار تن به ارزش 158میلیون دلار داشته است. ارزش واردات از این کشورها افت 6درصدی داشته؛ ولی وزن آن رشد 64درصدی را تجربه کرده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا: در بازه زمانی مورد بررسی 289 هزار تن کالا به ارزش 127میلیون دلار از این اتحادیه وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 64درصدی وزنی داشته؛ ولی ارزش آن با کاهش 6درصدی روبه رو بوده است.

کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا: ارزش واردات از این گروه اقتصادی با رشد 29درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 101میلیون دلار و وزن آن با رشد 158درصدی به 170 هزار تن رسیده است.