آرشیو یک‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، شماره ۶۳۷۲
صفحه اول
۱
یادداشت

بایسته های سیاستگذاری فرهنگی مطلوب

دکتر علی قادری

در دهه های اخیر برنامه ریزی در حوزه فرهنگ و اهمیت آن به عنوان زیرساخت تمامی حوزه های دیگر مورد اجماع اندیشمندان و سیاستگذاران قرار گرفته است، به طوری که در حال حاضر سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای دیگر در برنامه ریزی و تدوین راهبردهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرآیند اهمیت روز افزون فرهنگ در معادلات جهانی با توسعه «تکنولوژی دیجیتال» و «انقلاب دیجیتال» که در پی توسعه خیره کننده و شگفت انگیز فناوری های نوین رخ داد، دارای اهمیت صدچندان شده است به طوری که در حال حاضر به مدد توسعه شبکه های اجتماعی، خرده فرهنگ ها و فرهنگ های منطقه ای و محلی که تا چندی پیش اهمیتی در معادلات جهانی نداشتند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شدند. در نظام فکری انقلاب اسلامی، فرهنگ زیر بنای تمامی حوزه ها و عرصه های جامعه محسوب می شود. سیاستگذاری فرهنگی در کشور ما به دلیل دینی بودن ساختارها، هنجارها و ارزش ها از یک طرف و تنوع و تکثر فرهنگی، قومی و مذهبی از طرف دیگر، یکی از چالش برانگیز ترین حوزه ها محسوب می شود. در ساحت اول (دینی بودن ارزش ها و هنجارها) چارچوب سیاستگذاری فرهنگی مقید به امر مذهبی و دینی است؛ به این مفهوم که بر خلاف سیاستگذاری فرهنگ لیبرالیستی که مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز اضداد و فرهنگ های متضاد است، در کشور ما امر فرهنگی ای که تعارض با آموزه های دینی داشته باشد مورد پذیرش و مقبولیت واقع نمی شود و در ساحت دوم (تنوع و تکثر قومیتی، نژادی و دینی) کشور ما جزو معدود کشورهایی است که دارای «شکاف های متقاطع» اجتماعی هستند. وجود شکاف های قومیتی، مذهبی، نژادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی و... می تواند وضعیت سیاستگذاری فرهنگی در کشور را سخت و دشوار کند. یکی از فرصت های بی بدیل فتنه و اغتشاشات و نا آرامی های اخیر این بود که شکاف ها و گسل های عمیق در حوزه سیاستگذاری فرهنگی در کشور را نمایان ساخت و موجب تکاپوی سیاستگذاران برای رفع موانع، مشکلات و نارسایی ها در این حوزه شد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا به صورت موجز و مختصر نقاط ضعف و چالش های سیاستگذاری فرهنگی در کشور مطرح شود.

رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی یکی از راه حل های سیاستگذاری فرهنگی مطلوب را سیاستگذاری متمرکز و هوشمند فرهنگی از طریق ایجاد یک «قرارگاه فرماندهی فرهنگی» می دانند. این قرارگاه فرهنگی، مرکز بینا و هوشیاری خواهد بود که می تواند به سیاستگذاری در حوزه فرهنگ بپردازد. معظم له این قرارگاه را «شورای عالی انقلاب فرهنگی» می دانند. تجربه زیستن در کشور ما نشان می دهد، عرصه سیاستگذاری فرهنگی در دهه اخیر فاقد یک «قوه عاقله واحد» و «قرارگاه سیاستگذاری واحد و متمرکز» است. وجود تنوع و تکثر سیاستگذاری فرهنگی یکی از چالش های اساسی در کشور ماست. تعدد مراکز «تصمیم سازی» و «سیاستگذاری» در حوزه فرهنگ باعث «ایجاد آسیب های اجرایی و ادراکی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی» در کشور شده است. این امر موجب خواهد شد که سیاستگذاری فرهنگی توسط نهادهای موازی تدوین شده و عدم وجود «مرجعیت تصمیم گیری» موجب تدوین سیاست های متعارض و بعضا متناقض شده و امر فرهنگی را با اخلال مواجه می کند. نکته دیگر مربوط به توجه به خرده فرهنگ هاست؛ توجه به خرده فرهنگ ها یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مباحثات در حوزه فرهنگ است. اساسا سیاستگذاری فرهنگی در صورتی موفق خواهد بود که مبتنی بر اقتضائات و شرایط محلی منطقه ای، آداب و رسوم، هنجارها و ارزش های محلی و بومی باشد. این امر در کشورمان که دارای تنوع و تکثر فرهنگی و خرده فرهنگ هاست، بسیار حائز اهمیت است.

در کشور های مختلف جهان، فضای عمومی و امور نقش موثری در فرآیند سیاستگذاری ایفا می کند. مشارکت نهادها، گروه ها و سازمان های مردم نهاد و استفاده از دیدگاه ها و نظرات آنها در این حوزه دارای اهمیت بسزایی است. میزان نقش «فضای عمومی» و «امر عمومی» در سیاستگذاری از مباحث مهم در محافل علمی است. آینده پژوهی یکی از مهم ترین رشته هایی است که نقش بسیار مهم و اساسی را در تمام علوم ایفا می کند. با توجه به تغییرات شگفت کنونی، هرگونه تصمیم سازی برای سیاستگذاری بدون در نظر گرفتن سناریوهای آینده، اساسا نتیجه موثری نخواهد داشت. لذا می طلبد حوزه های سیاستگذاران فرهنگی با در نظرگرفتن سناریوهای آینده و تحولات و تغییرات احتمالی آتی به سیاستگذاری فرهنگی اهتمام ورزند.