شماره‌های نمایه شده «دو ماهنامه النافذه»

سال 1388
امرداد الی آبان 1388
فروردین و اردیبهشت 1388
سال 1387 (دوره جدید)
آذر 1386 الی اردیبهشت 1387
سال 1386 (دوره جدید)
امرداد و شهریور 1386
سال 7
امرداد تا آبان 1385
سال 6
خرداد و تیر 1384
اسفند 1383