شماره‌های نمایه شده «نشریه رویکردهای نوین در مدیریت و بازاریابی»

سال 2
بهار و تابستان 1402
پیاپی 2
سال 1
پاییز و زمستان 1401