شماره‌های نمایه شده «Journal of Personality and Psychosomatic Research»

سال 2
Winter 2024
پیاپی 4
Spring 2024
پیاپی 3
سال 1
Winter 2023
Spring 2023