درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آذر ماه 1371
صاحب امتیاز:
مهندس جمشید بصیری
مدیر مسئول:
مهندس جمشید بصیری
مدیر اجرایی:
مهندس علیرضا هاشمی
روابط عمومی:
سعیده شکوری
تلفن:
021-88516799
دورنگار:
021-88525872
سایت اختصاصی:
www.sanatnassaji.com
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان توپچی، پلاک 30 ، کدپستی: 1558844313
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۰۴