درباره نشریه
ISSN:
1026-5007
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1325
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول:
شهرام نعیمی
سردبیر:
دکتر منصوره میرابوالفتحی
ویراستار فارسی:
دکتر منصوره میرابوالفتحی
ویراستار انگلیسی:
دکتر منصوره میرابوالفتحی
تلفن:
021-22403012-16 ، داخلی: 8208
دورنگار:
021-22403012-16 ، داخلی: 8208
سایت اختصاصی:
jaenph.areo.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک) ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، دفتر نشریه آفات و بیماری های گیاهی
صندوق پستی:
1454-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/06
مدیر مسئول
شهرام نعیمی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیک
Shahram Naeimi
Associate Professor, Biological Control Research Department
Specialist: Biological control of plant diseases, Plant pathology
سردبیر
دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Full Professor, phytopathology
Specialist: Plant Pathology
اعضای تحریریه
دکتر علی آهون منش
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Ali Ahoon Manesh
Professor Faculty of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Plant Medicine
دکتر ابراهیم ابراهیمی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Ebrahimi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Insecticides
دکتر محمدعلی باغستانی میبدی
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز
Mohammad Ali Baghestani Meybodi
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country Weed Research Department
Specialist: Weed Ecophysiology
دکتر عزیز خرازی پاکدل
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک، حشره شناسی کشاورزی
Aziz Kharazi Pakdel
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Biological Control
دکتر احمد خیری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Ahmad Kheiri
Professor
University of Tehran
دکتر حمید رحیمیان مشهدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Rahimian Mashhadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Crop Physiology
دکتر رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research
Specialist: Mycology
دکتر خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi Jahromi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
دکتر مهران غزوی
دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Mehran Ghazavi
Associate Professor Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Agricultural Insecticides
ویراستار فارسی
دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Full Professor, phytopathology
Specialist: Plant Pathology
ویراستار انگلیسی
دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Full Professor, phytopathology
Specialist: Plant Pathology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۰