درباره نشریه
ISSN:
1026-5007
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1325
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول:
رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
سردبیر:
دکتر منصوره میرابوالفتحی
تلفن:
021-22403012-16 ، داخلی: 8208
دورنگار:
021-22403012-16 ، داخلی: 8208
سایت اختصاصی:
jaenph.areo.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک) ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، دفتر نشریه آفات و بیماری های گیاهی
صندوق پستی:
1454-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/24
سردبیر
منصوره میرابوالفتحی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Professor Iranian Research Institute of Plant Protection,
Specialist: Plant Pathology
هیات تحریریه
علی آهون منش
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Ali Ahoon Manesh
Professor, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: Plant Medicine
ابراهیم ابراهیمی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Ebrahimi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
Specialist: Agricultural Insecticides
محمدعلی باغستانی
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز
Mohammad Ali Baghestani
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country, Weed Research Department,
Specialist: Weed Ecophysiology
عزیز خرازی پاکدل
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک، حشره شناسی کشاورزی
Aziz Kharazi Pakdel
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Biological Control
احمد خیری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Ahmad Kheiri
Professor, University of Tehran
حمید رحیمیان مشهدی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Rahimian Mashhadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Crop Physiology
رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research,
Specialist: Mycology
خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi- ahromi
Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
مهران غزوی
دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Mehran Ghazavi
Associate Professor Iranian Research Institute of Plant Protection,
Specialist: Agricultural Insecticides
ویراستارفارسی
منصوره میرابوالفتحی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Professor Iranian Research Institute of Plant Protection,
Specialist: Plant Pathology
ویراستار انگلیسی
منصوره میرابوالفتحی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Professor Iranian Research Institute of Plant Protection,
Specialist: Plant Pathology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۴