درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
دکتر مهدی واحدی
مدیرداخلی:
فرناز بابازاده
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88849098
021-88309261-4
021-88831161-9 ، داخلی: 428
دورنگار:
021-88849098
021-88309261-4
021-88831161-9 ، داخلی: 428
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
صندوق پستی:
6588-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88849098
021-88309261-4
021-88831161-9 ، داخلی: 428
دورنگار:
021-88849098
021-88309261-4
021-88831161-9 ، داخلی: 428
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۶۹