درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
مدیر مسئول:
محمد ناصری
سردبیر:
عادل یغما
مدیرداخلی:
فرناز بابازاده
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88849098
021-88309261-4
021-88831161-9 ، داخلی: 428
دورنگار:
021-88849098
021-88309261-4
021-88831161-9 ، داخلی: 428
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
صندوق پستی:
6588-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88849098
021-88309261-4
021-88831161-9 ، داخلی: 428
دورنگار:
021-88849098
021-88309261-4
021-88831161-9 ، داخلی: 428
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹۲