درباره نشریه
ISSN:
1561-2511
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی قدس
مدیر مسئول:
ایمان شمسایی
سردبیر:
هادی کافی
سردبیر:
علی هاشمی
ویراستار فارسی:
محمدمهدی ملکی
مسئول اشتراک:
*
نشانی:
مشهد، بلوار سجاد، تقاطع جانباز و سجاد، ساختمان روزنامه قدس، دفتر ماهنامه بین المللی زائر
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰۲