درباره نشریه
ISSN:
1023-5981
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
تیر 1370
صاحب امتیاز:
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
مدیر مسئول:
مهندس عبدالکریم بنی طرفی
سردبیر:
دکتر رضا خاکی
مدیر اجرایی:
داوود نجفی
مدیر هنری:
بهمن رسولی
مسئول اشتراک:
*
تلفن:
021-44635172
دورنگار:
021-44635172
سامانه پیام کوتاه:
30006666100100
صندوق پستی:
181-13955
اشتراک:
پست الکترونیک:
aviation_industries@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲