درباره نشریه
ISSN:
1023-5981
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیر 1370
صاحب امتیاز:
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
مدیر مسئول:
امیرافشین خواجه فرد
سردبیر:
مهندس علیرضا زارعان
مدیر اجرایی:
داوود نجفی
ویراستار فارسی:
مهدی علیزاده
ویراستار فارسی:
میثم علیزاده
ویراستار فارسی:
مجتبی برهانی
مسئول اشتراک:
*
تلفن:
021-44635172
دورنگار:
021-44635171
سامانه پیام کوتاه:
30006666100100
صندوق پستی:
181-13955
اشتراک:
پست الکترونیک:
aviation_industries@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/31
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۱