درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آبان ماه 1376
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
سردبیر:
دکتر محمدرضا رسولی
مدیر اجرایی:
سحر برین خو
تلفن:
021-66499930
دورنگار:
021-66499930
سایت اختصاصی:
www.ketabmah.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره1080
صندوق پستی:
313-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1393/03/13

این مجله از تابستان 93 با نام فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی منتشر می شود.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۳۱