درباره نشریه
ISSN:
2322-2883
eISSN:
2423-8090
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر محمد جوان نیکخواه
سردبیر:
دکتر احمد عاشوری
مدیرداخلی:
دکتر لیلا تبریزی رایینی
کارشناس:
سید اکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
سایت اختصاصی:
jbiocontrol.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/20
مدیر مسئول
دکتر محمد جوان نیکخواه
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، قارچ شناسی، ژنتیک و تکامل قارچ ها
Mohammad Javan Nikkhah
Full Professor, Department of Plant Protection
دانشگاه تهران
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Mycology, Genetics and Evolution of the Fungi
کارشناس
سید اکبر موسوی

Seyyed Akbar Mousavi

سردبیر
دکتر احمد عاشوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی وکنترل بیولوژیک آفات، زیستشناسی-اکولوژی
Ahmad Ashouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Biology-Ecology
اعضای تحریریه
شهرام نعیمی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیک
Shahram Naeimi
Associate Professor, Biological Control Research Department
Specialist: Biological control of plant diseases, Plant pathology
دکتر شهزاد ایرانی پور
استاد گیاهپزشکی، کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، کنترل بیولوژیک آفات
Shahzad Iranipour
Professor, Plant Protection
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر اکبر شیرزاد
دانشیار
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Akbar Shirzad
Associate Professor
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر سعید طریقی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: باکتری شناسی، کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Saeed Tarighi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Bacteriology, Biological control of plant diseases
دکتر سید علی صفوی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات
Seyed Ali Safavi
Professor
University of Urmia
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر عباسعلی زمانی
دانشیار گیاهپزشکی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات
Abbas Ali Zamani
Associate Professor, Plant Protection
Razi University
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر جواد کریم زاده اصفهانی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
رشته تخصصی: کولوژی جمعیت حشرات
javad Karimzadeh Esfahani
Associate Professor Isfahan Agricultural Research Center
Specialist: Insect population ecology
دکتر مسعود احمدزاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Massoud Ahmadzadeh
Professor Germany
University of Tehran
Specialist: Biological Control of Plant Diseases
دکتر حسین اللهیاری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hosein Allahyari
Professor
University of Tehran
Specialist: Entomology
دکتر کیوان بهبودی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Keyvan Behboodi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر احمد عاشوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی وکنترل بیولوژیک آفات، زیستشناسی-اکولوژی
Ahmad Ashouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Biology-Ecology
دکتر جهانشیر امینی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Jahanshir Amini
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Plant Pathology
دکتر روح الله صابری
دانشیار
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Roohollah Saberi
Associate Professor
Vali Asr University
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر رضا طلایی حسنلویی
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، حشره شناسی کشاورزی
Reza Talaei Hassanlouei
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Biological control, Agricultural Entomology
مدیرداخلی
دکتر لیلا تبریزی رایینی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی
Leila Tabrizi Raeeni
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Ecophysiology and Production of Medicinal Plants
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۴