درباره نشریه
ISSN:
1735-0093
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1364
صاحب امتیاز:
سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین رزاقی
سردبیر:
دکتر محمدحسین رزاقی
مدیر اجرایی:
مهندس مسعود نایب عباسی
مدیرداخلی:
مهندس مسعود نایب عباسی
مسئول اشتراک:
دکتر مریم سعیدی
سایت اختصاصی:
www.frw.org.ir
نشانی:
کرج، کلاک 9، جنب مخابرات کوثر، مرکز آموزش و منابع طبیعی دکتر جوانشیر، دفتر نشریه جنگل و مرتع
دورنگار:
026-32318518
تلفن:
026-32305475
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۳