درباره نشریه
ISSN:
2008-6555
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر حسین حیدری
سردبیر:
دکتر محمد عابدی
مدیر اجرایی:
مهندس عباس شایان فر
تلفن:
031-55912767
دورنگار:
031-55912767
سایت اختصاصی:
s-erfani.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مطالعات عرفانی، ، کدپستی: 8731751167
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/03
مدیر مسئول
دکتر حسین حیدری
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Hosein Heydari
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Religions and mysticism
سردبیر
دکتر محمد عابدی
استاد
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Abedi
Professor
Kharazmi University
اعضای تحریریه
دکتر نصرالله پورجوادی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Pourjavadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اصغر دادبه
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Asghar Dad Beh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر عباس زراعت
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Zeraat
Professor
University of Kashan
Specialist: Criminal Law and Criminology, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمود عابدی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mahmoud Abedi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literatur
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر سید فتح الله مجتبایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر توفیق هاشم پور سبحانی
استاد
دانشگاه پیام نور
Towfigh Hashem Poor Sobhani
Professor
Payame Noor University
دکتر مرتضی حاج حسینی
دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه
Morteza Haj Hoseini
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Isfahan
Specialist: Philosophy
دکتر رضا روحانی
دانشیار
دانشگاه کاشان
Reza Roohani
Associate Professor
University of Kashan
دکتر مجتبی زروانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Mojtaba Zurvani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر رضا شجری
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Reza Shajari
Associate Professor
University of Kashan
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسین حیدری
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Hosein Heydari
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Religions and mysticism
دکتر علیرضا فولادی
استادیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Fooladi
Assistant Professor
University of Kashan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
دکتر امیرحسین مدنی
استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
Amir Hosein Madani
Assistant Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
فرزانه فیاضی
فرزانه فیاضی

Farzaneh Fayyazi

ویراستار انگلیسی
دکتر حسین حیدری
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Hosein Heydari
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Religions and mysticism
مدیر اجرایی
مهندس عباس شایان فر

Abbas Shayanfar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲