درباره نشریه
ISSN:
2008-6555
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر حسین حیدری
سردبیر:
دکتر محمد عابدی
مدیر اجرایی:
زینب خاکسار آرانی
ویراستار فارسی:
دکتر امیرحسین مدنی
ویراستار فارسی:
فرزانه فیاضی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسین حیدری
تلفن:
031-55912767
دورنگار:
031-55912767
سایت اختصاصی:
s-erfani.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مطالعات عرفانی، ، کدپستی: 8731751167
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/04
مدیر مسئول
دکتر حسین حیدری
دانشیار ادیان و فلسفه
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Hossein Heiari
Associate Professor, , Department of Religions and Philosophy , Faculty of Literature and Foreign Languages,
University of Kashan
Specialist: Religions and mysticism
سردبیر
دکتر محمد عابدی
استاد
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Abedi
Professor
Kharazmi University
اعضای تحریریه
دکتر حسن اسلامی
دکتر حسن اسلامی

دکتر عباس اقبالی
استاد زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Abbas Eghbali
Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages
University of Kashan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر محمود عابدی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mahmoud Abedi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literatur
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر رضا روحانی
دانشیار
دانشگاه کاشان
Reza Roohani
Associate Professor
University of Kashan
دکتر حسین حیدری
دانشیار ادیان و فلسفه
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Hossein Heiari
Associate Professor, , Department of Religions and Philosophy , Faculty of Literature and Foreign Languages,
University of Kashan
Specialist: Religions and mysticism
ویراستار فارسی
دکتر امیرحسین مدنی
استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
Amir Hosein Madani
Assistant Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
فرزانه فیاضی
فرزانه فیاضی

Farzaneh Fayyazi

ویراستار انگلیسی
دکتر حسین حیدری
دانشیار ادیان و فلسفه
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Hossein Heiari
Associate Professor, , Department of Religions and Philosophy , Faculty of Literature and Foreign Languages,
University of Kashan
Specialist: Religions and mysticism
مدیر اجرایی
زینب خاکسار آرانی
زینب خاکسار آرانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۶