درباره نشریه
ISSN:
1735-0530
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1353
صاحب امتیاز:
انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی تقوی
سردبیر:
محسن قاسمی
مدیر اجرایی:
محسن قاسمی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
بنفشه صفری نژاد
مسئول اشتراک:
بنفشه صفری نژاد
تلفن:
021-88659982
021-88659985
دورنگار:
021-88878667
021-88659985
سایت اختصاصی:
www.iica.ir
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین،خیابان شهیده راشل کوری (بیست وهفتم) ،خیابان الوند،پلاک 28،طبقه دوم ، کدپستی: 1514936516
صندوق پستی:
3691-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۱۱