درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
شهریور ماه 1371
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی محمدخان
سردبیر:
دکتر رضا مکنون
مدیر اجرایی:
حسین اکبریان
سایت اختصاصی:
www.scioe.org
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید دستگردی (ظفر) ، نبش خیابان شهید فرید افشار (رئیسی)
تاریخ به‌روزآوری: 1388/06/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۷