درباره نشریه
ISSN:
1133-1563
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن ماه 1378
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن اقتصاد انرژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی بهروزی فر
سردبیر:
دکتر مرتضی بهروزی فر
مدیرداخلی:
سامیه کوکبی
مدیر هنری:
آروین رفیع زاده
ویراستار فارسی:
لیلا قربانی
مسئول اشتراک:
حمیده نوری
تلفن:
021-22262061
021-22262062
021-22262063
دورنگار:
021-22262064
سایت اختصاصی:
www.iraee.org
نشانی:
تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر) ، شماره 177، طبقه 4، واحد 13
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵۹