درباره نشریه
ISSN:
9366-1606
eISSN:
2322-4231
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر مسئول:
دکتر پرویز قزلباش
سردبیر:
دکتر یوسف مرتضوی
مدیر اجرایی:
دکتر نرگس خواصی
مدیرداخلی:
دکتر مریم جامعه شورانی
مسئول اشتراک:
پروین همایونی
تلفن:
024-33156113
024-33156114
دورنگار:
024-33424770
سایت اختصاصی:
zums.ac.ir/journal
نشانی:
زنجان، بلوار آزادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله، ، کدپستی: 4515613191
اشتراک:
تلفن:
024-33424766
024-33420651-9 ، داخلی: 399
دورنگار:
024-33424766
024-33420651-9 ، داخلی: 399
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/28
مدیر مسئول
دکتر پرویز قزلباش
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: رادیولوژی
Parviz Ghezel Bash
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
سردبیر
دکتر یوسف مرتضوی
دکتر یوسف مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
اعضای تحریریه
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عاکفه احمدی افشار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: فوق تخصص آسم و آلرژی اطفال
Akefeh Ahmadi Afshar
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Asthma and Pediatric Allergy
دکتر علیرضا بیگلری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: متخصص ژنتیک
Ali Reza Biglari
Assistant Professor Faculty of Medicine
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Geneticist
دکتر جواد پرویزی
استاد گروه ارتوپدی
Javad Parvizi
Professor Orthopedic group
دکتر محمدرضا جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فارماکولوژی
Mohammad Reza Jafari
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Pharmacology
دکتر محمدمهدی سلطان دلال
استاد انستیتوی بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی و میکروب شناسی غذایی
Mohammad Mehdi Soltan Dallal
Professor Institute of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology and Food Microbiology
دکتر فرانک شریفی
فوق تخصص
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Faranak Sharifi
Specialty
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر علیرضا شغلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Alireza Shoghli
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. in Health Services Management
دکتر سید جمال الدین طبیبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Jamaledin Tabibi
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Higher Education Management
دکتر صدیقه عبداللهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Sedighe Abdollahi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدباقر قوامی
دکتر محمدباقر قوامی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: حشره شناسی
Mohammad Bagher Ghavami
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Entomology
دکتر یوسف مرتضوی
دکتر یوسف مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
دکتر علی اوسط ملتی
دکتر علی اوسط ملتی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Ali Osat Mellati
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر سعیده مظلوم زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saeideh Mazloom Zadeh
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر شمس وزیریان
دکتر شمس وزیریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Shams Vazirian
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر علی هانیلو
دکتر علی هانیلو
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Ali Hani Loo
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Medical parasitology
ویراستارفارسی
دکتر یوسف مرتضوی
دکتر یوسف مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
ویراستار انگلیسی
سجاد بیگلری
سجاد بیگلری

Sajjad Big Lari

مدیر اجرایی
دکتر نرگس خواصی
دکتر نرگس خواصی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: طب سنتی
Narges Khavasi
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Traditional medicine
مدیرداخلی
دکتر مریم جامعه شورانی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بیماری های گوارش و کبد بالغین
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۳