درباره نشریه
eISSN:
2676-6264
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر مسئول:
دکتر حسن بختیاری
سردبیر:
دکتر یوسف مرتضوی
مدیر اجرایی:
دکتر نرجس خواصی
مدیرداخلی:
دکتر مریم جامعه شورانی
ویراستار فارسی:
دکتر یوسف مرتضوی
ویراستار انگلیسی:
سجاد بیگلری
مسئول اشتراک:
پروین همایونی
تلفن:
024-33156113
024-33156114
دورنگار:
024-33424770
سایت اختصاصی:
zums.ac.ir/journal
نشانی:
زنجان، بلوار آزادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله، ، کدپستی: 4515613191
اشتراک:
تلفن:
024-33424766
024-33420651-9 ، داخلی: 399
دورنگار:
024-33424766
024-33420651-9 ، داخلی: 399
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/28
مدیر مسئول
دکتر حسن بختیاری

Hassan Bakhtiary

سردبیر
دکتر یوسف مرتضوی
دکتر یوسف مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
اعضای تحریریه
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عاکفه احمدی افشار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: فوق تخصص آسم و آلرژی اطفال
Akefeh Ahmadi Afshar
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Asthma and Pediatric Allergy
دکتر علیرضا بیگلری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: متخصص ژنتیک
Ali Reza Biglari
Assistant Professor Faculty of Medicine
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Geneticist
دکتر جواد پرویزی
استاد گروه ارتوپدی
Javad Parvizi
Professor Orthopedic group
دکتر محمدرضا جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فارماکولوژی
Mohammad Reza Jafari
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Pharmacology
دکتر محمدمهدی سلطان دلال
استاد انستیتوی بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی و میکروب شناسی غذایی
Mohammad Mehdi Soltan Dallal
Professor Institute of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology and Food Microbiology
دکتر فرانک شریفی
فوق تخصص
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Faranak Sharifi
Specialty
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر علیرضا شغلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Alireza Shoghli
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. in Health Services Management
دکتر سید جمال الدین طبیبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Jamaledin Tabibi
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Higher Education Management
دکتر صدیقه عبداللهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Sedighe Abdollahi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدباقر قوامی
دکتر محمدباقر قوامی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: حشره شناسی
Mohammad Bagher Ghavami
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Entomology
دکتر یوسف مرتضوی
دکتر یوسف مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
دکتر علی اوسط ملتی

Ali Awsat Mellati

دکتر سعیده مظلوم زاده
استاد تمام اپیدمیولوژی
مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب وعروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saeideh Mazloomzadeh
Full Professor, Epidemiology
مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب وعروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Specialist: Epidemiology
دکتر شمس وزیریان
دکتر شمس وزیریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Shams Vazirian
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر علی هانیلو
دکتر علی هانیلو
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Ali Hani Loo
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Medical parasitology
ویراستار فارسی
دکتر یوسف مرتضوی
دکتر یوسف مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
ویراستار انگلیسی
سجاد بیگلری
سجاد بیگلری

Sajjad Big Lari

مدیر اجرایی
دکتر نرجس خواصی
دکتر نرجس خواصی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: طب سنتی
Narjes Khavasi
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Traditional medicine
مدیرداخلی
دکتر مریم جامعه شورانی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بیماری های گوارش و کبد بالغین
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲۴