درباره نشریه
ISSN:
9366-1606
eISSN:
2322-4231
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا بیگلری
سردبیر:
دکتر یوسف مرتضوی
مدیر اجرایی:
دکتر نرگس خواصی
مسئول اشتراک:
پروین همایونی
تلفن:
024-33014114
دورنگار:
024-33014107
سایت اختصاصی:
zums.ac.ir/journal
نشانی:
زنجان، بلوار آزادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله، ، کدپستی: 4515613191
اشتراک:
تلفن:
024-33424766
024-33420651-9 ، داخلی: 399
دورنگار:
024-33424766
024-33420651-9 ، داخلی: 399
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/30
مدیر مسئول
دکتر علیرضا بیگلری
علیرضا بیگلری
دانشیار دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: متخصص ژنتیک
Ali Reza Biglari
Associate Professor, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Geneticist
سردبیر
دکتر یوسف مرتضوی
یوسف مرتضوی
استاد
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor, Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
هیات تحریریه
سقراط فقیه زاده
استاد
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عاکفه احمدی افشار
عاکفه احمدی افشار
استاد
رشته تخصصی: فوق تخصص آسم و آلرژی اطفال
Akefeh Ahmadi Afshar
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Asthma and Pediatric Allergy
دکتر علیرضا بیگلری
علیرضا بیگلری
دانشیار دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: متخصص ژنتیک
Ali Reza Biglari
Associate Professor, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Geneticist
جواد پرویزی
استاد موسسه روتمن فیلادلفیا گروه ارتوپدی
Javad Parvizi
Professor at the Ruthen Institute of Philadelphia, Orthopedic group,
دکتر محمدرضا جعفری
محمدرضا جعفری
استاد
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فارماکولوژی
Mohammad Reza Jafari
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Pharmacology
دکتر محمدمهدی سلطان دلال
محمدمهدی سلطان دلال
استاد انستیتوی بهداشت عمومی
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Mohammad Mehdi Soltan Dallal
Professor, Institute of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathobiology
دکتر فرانک شریفی
فرانک شریفی
فوق تخصص
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Faranak Sharifi
Specialty, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
علیرضا شغلی
دانشیار
رشته تخصصی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Alireza Shoghli
Associate Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. in Health Services Management
سیدجمال الدین طبیبی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Jamaledin Tabibi
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Higher Education Management
صدیقه عبداللهی
استاد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Sedighe Abdollahi
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدباقر قوامی
محمدباقر قوامی
دانشیار
رشته تخصصی: حشره شناسی
Mohammad Bagher Ghavami
Associate Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Entomology
دکتر یوسف مرتضوی
یوسف مرتضوی
استاد
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor, Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
دکتر علی اوسط ملتی
علی اوسط ملتی
استاد
رشته تخصصی: بیوشیمی
Ali Osat Mellati
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
دکتر سعیده مظلوم زاده
سعیده مظلوم زاده
دانشیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saeideh Mazloom Zadeh
Associate Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر شمس وزیریان
شمس وزیریان
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Shams Vazirian
Professor, Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر علی هانیلو
علی هانیلو
دانشیار
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Ali Hani Loo
Associate Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Medical parasitology
ویراستارفارسی
دکتر مریم جامعه شورانی
مریم جامعه شورانی
دکتر یوسف مرتضوی
یوسف مرتضوی
استاد
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor, Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
ویراستار انگلیسی
سجاد بیگلری
سجاد بیگلری
Sajjad Big Lari
مدیر اجرایی
دکتر نرگس خواصی
نرگس خواصی
استادیار
رشته تخصصی: طب سنتی
Narges Khavasi
Assistant Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Traditional medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۰۶