درباره نشریه
ISSN:
2251-6360
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1378
وضعیت انتشار:
از ابتدای سال 90 به سه مجله با نام های «پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره»، «مبانی تعلیم و تربیت» و «پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر بختیار شعبانی ورکی
سردبیر:
دکتر بختیار شعبانی ورکی
تاریخ به‌روزآوری: 1392/02/13
مدیر مسئول
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۵