درباره نشریه
ISSN:
1607-9868
eISSN:
2538-256X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر ابوالقاسم دادور
سردبیر:
دکتر عفت السادات افضل طوسی
مدیر اجرایی:
دکتر حمیده آرخی
تلفن:
021-85692232
سایت اختصاصی:
jjhjor.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، دفتر مجله جلوه هنر
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/25

این مجله شامل مقالات هنری از قبیل: طراحی صنعتی، عکاسی، ارتباط تصویری، گرافیک، نقاشی، فرش می باشد.

مدیر مسئول
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
سردبیر
دکتر عفت السادات افضل طوسی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر
Effatolsadat Afzaltousi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Art
اعضای تحریریه
دکتر سودابه صالحی
دانشیار دانشگاه هنر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش هنر/مطالعات فرهنگی
Soodabeh Salehi
Associate Professor Art university
University of Tehran
Specialist: Art education / Cultural studies
زهرا حسین آبادی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Zahra Hosseinabadi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
دکتر جلال الدین سلطان کاشفی
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Jalaloddin Soltan Kashefi
Associate Professor Faculty of Visual Arts
Tehran University of Art
Specialist: Painting
مینو معلم
محقق برکلی- دانشگاه کالیفرنیا
رشته تخصصی: مطالعات زنان و جنسیت
Minoo Moallem
Berkeley Research - University of California
Specialist: Gender and Women's Studies
دکتر فریده طالب پور
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: شیمی نساجی
Farideh Talebpoor
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Textile Chemistry
دکتر پریساسادات شادقزوینی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: نقاشی
Parisa Sadat Shadghazvini
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Painting
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر الیاس صفاران
استادیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: هنر
Elias Saffaran
Assistant Professor
Shahrekord University
Specialist: Art
دکتر حبیب الله آیت اللهی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
Habibollah Ayatolahi
Associate Professor art University
Shahed University
دکتر محمد خزایی
استاد دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، گرافیک(هنر اسلامی)
Mohammad Khazaei
Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: video connection, Graphics (Islamic Art)
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر اشرف السادات موسوی لر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر
Ashrafosadat Mousavilar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Art
دکتر زهرا رهنورد
استاد دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Zahra Rahnavard
Professor Faculty of fine arts
University of Tehran
ویراستارفارسی
زهرا حسینی

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان ایران
Zahra Hoseini

Specialist: Ancient culture and languages of Iran
مدیر اجرایی
دکتر حمیده آرخی
دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hamideh Arekhi

University of Alzahra
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۳