درباره نشریه
ISSN:
1563-3314
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی فروغی ابری
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم نوری
مدیر اجرایی:
منصوره شمسی
مدیر اجرایی:
دکتر غلامرضا منشیی
ویراستار فارسی:
دکتر حسین مولوی
سایت اختصاصی:
jsr-p.isfahan.iau.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ساختمان اندیشه (اداری) ، دفتر مجله علمی و پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
صندوق پستی:
158-81595
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/04
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی فروغی ابری
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Ahmad ali Foroughi Abri
Professor Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning
ویراستار فارسی
دکتر حسین مولوی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Molavi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
اعضای تحریریه
دکتر اصغر آقایی
استاد تمام گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: روان شناسی
Asghar Aghaei
Full Professor, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch,
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر امیر قمرانی
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص
Amir Ghamarani
Faculty member
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychology and education of children with special needs
دکتر محسن گل پرور
عضو هیات علمی واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Mohsen Gol Parvar
Faculty member Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
دکتر لیلا کریمی

دکتر غلامرضا منشیی
عضو هیئت علمی واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Gholam Reza Manshaei
Faculty member Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر حسین مولوی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Molavi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر سید احمد احمدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Seyed Ahmmad Ahmadi
Professor
University of Isfahan
Specialist: family counselling
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
دکتر مهرداد کلانتری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Mehrdad Kalantari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر سید اسماعیل هاشمی
استاد روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Seyed Esmaeil Hashemi
Professor, Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial psychology
دکتر مختار ملک پور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی، آموزش کودکان استثنایی
Mokhtar Malekpoor
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر سید حمید آتش پور
عضو هیات علمی واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
seyed Hamid Atash Pour
Faculty member Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
منصوره شمسی
کارشناس پژوهش
رشته تخصصی: روان شناسی
Mansoore Shamsi Soolari
Research expert
Specialist: Psychology
دکتر غلامرضا منشیی
عضو هیئت علمی واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Gholam Reza Manshaei
Faculty member Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۲۴