درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند ماه 1374
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
دکتر عابد بدریان
سردبیر:
دکتر عابد بدریان
مدیرداخلی:
مهدیه سالارکیا
ویراستار فارسی:
مهدیه سالارکیا
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه پیام کوتاه:
30008995
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۲۰