درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
اسفند ماه 1374
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد ناصری
سردبیر:
دکتر نعمت الله ارشدی
مدیرداخلی:
مهدیه سالارکیا
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه پیام کوتاه:
3000899511
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۹۸