درباره نشریه
ISSN:
1027-7595
eISSN:
1735-854x
دوره انتشار:
هفته نامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سید مرتضی حیدری
سردبیر:
دکتر رضا خدیوی
سردبیر:
دکتر رویا کلیشادی
سایت اختصاصی:
jims.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی
صندوق پستی:
176-81744
تلفن:
031-36694737
دورنگار:
031-36694737
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/30
مدیر مسئول
دکتر سید مرتضی حیدری
دکتر سید مرتضی حیدری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Seyed Morteza Heidari
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
سردبیر
دکتر رضا خدیوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Reza khadivi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
اعضای تحریریه
دکتر مریم راداحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Maryam radahmadi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا اخلاقی
دکتر محمدرضا اخلاقی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص چشم
Mohammad reza akhlaghi

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علی اخوان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Ali akhavan
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر احمد اسماعیل زاده
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی تغذیه
Ahmad Esmaillzadeh
Professor Faculty of Nutrition and Food Science
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر فریبا ایرجی
استاد پزشکی گروه پوست
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پوست
Fariba Iraji
Professor, Isfahan university of medical sciences
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علی حکمت نیا
دکتر علی حکمت نیا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: رادیولوژی مغز واعصاب و کودکان
Ali Hekmatnia
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Radiology of the brain and children and children
دکتر مجید خیراللهی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی
Majid Kheirollahi
Associate Professor Pediatric Hereditary Disease Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Genetics and molecular biology
دکتر محمدرضا شریفی
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Mohammad Reza Sharifi
Professor Department of Physiology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر رسول صالحی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی ژنتیک
Rasoul Salehi
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مسیح صبوری
دکتر مسیح صبوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Masih Saboori
Professor medical School
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر عطیه مغیثی
دانشیار
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد داخلی
Atieh Moghisi
Associate Professor
دکتر مرجان منصوریان
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Marjan Mansourian
Assistant Professor Department of Biostatistics and Epidemiology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر مصطفی هاشمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص گوش و حلق و بینی
Hashemi Mostafa
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Mohammad Ismaeil Akbari

Ahar Branch, Islamic Azad University
رضا امین
رضا امین

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی وآلرژی کودکان
Reza Amin

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر بابک امرا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی ریوی
Babak Amra
Professor Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonary Medicine
دکتر سعید عندلیب جرتانی
دکتر سعید عندلیب جرتانی
استاد
رشته تخصصی: متخصص پاتولوژی
Saeed Andalib Jortani
Professor
Specialist: Pathologist
دکتر رضا باقریان سرارودی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تخصصی روانشناسی
Reza Bagherian Sararoudi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: health psychology
دکتر مجید برکتین
استاد روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی، علوم اعصاب، نوروسایکیاتری
Majid Barekatain
Professor, psychiatry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: psychiatry, neural sciences, neuropsychiatry
Ken Bassett
Ken Bassett
Professor
دکتر احمد چیت ساز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Ahmad Chitsaz
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر افسون امامی نایینی
دکتر افسون امامی نایینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فوق تخصص نفرولوژی
Afsoon Emami Naeeni
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology Specialist
دکتر شاهین امامی
دکتر شاهین امامی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی بیوشیمی، داروسازی
Shahin Emami

Specialist: biochemistry, Pharm
دکتر ابراهیم اسفندیاری
استاد گروه آناتومی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی
Ebrahim Esfandiari
Professor Department of Anatomy
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences and Molecular Biology
دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
استاد
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد
Faramarz Esmail Beigi
Professor
Specialist: Endocrinologist
دکتر زیبا فرج زادگان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، جامعه و پیشگیرانه
Ziba Faraj Zadegan
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community and Preventive Medicine
دکتر عزیز گهری
دکتر عزیز گهری
استاد
رشته تخصصی: متخصص جراحی پلاستیک
Aziz Ghahary
Professor
Specialist: Plastic Surgery
دکتر جعفر گلشاهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Jafar Golshahi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سید مرتضی حیدری
دکتر سید مرتضی حیدری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Seyed Morteza Heidari
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر بهناز خانی رباطی
دکتر بهناز خانی رباطی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص زنان و زایمان
Behnaz khani
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر پروین محزونی
دکتر پروین محزونی
استاد گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص آسیب شناسی پزشکی
Parvin Mahzouni
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical pathologist
دکتر محمد مردانی
دکتر محمد مردانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Mohammad Mardani
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical sciences
دکتر سید مهدی مدرس زاده
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص چشم
Seyyed Mehdi Moddareszadeh
Professor Department of Ophthalmology
Iran University of Medical Sciences
دکتر فرزین پورفرزاد
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و ژنتیک
Farzin Pourfarzad
Professor
Specialist: Cell Biology and Genetics
دکتر مسعود پورمقدس
دکتر مسعود پورمقدس
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Masoud Pourmoghadas
Professor Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حسن رزمجو
دکتر حسن رزمجو

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص چشم
Hasan Razmju

Isfahan University of Medical Sciences
رضا روزبهانی
رضا روزبهانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Reza Rouzbahani
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سید محمدرضا صفوی
استاد مرکز تحقیقات دندانپزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Seyyed Mohammad Reza Safavi
Professor Iran Center for Dental Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
دکتر منصور شعله ور
دکتر منصور شعله ور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Mansoor sholevar
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مسعود سهیلیان
دکتر مسعود سهیلیان
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص چشم
Masoud Soheilian
Professor Department of Ophthalmology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: optometrist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۶۸