درباره نشریه
ISSN:
3080-1028
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1363
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
اسماعیل آیتی
سردبیر:
سیدحسین نوعی
تلفن:
051-38806024
دورنگار:
051-38806024
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی
صندوق پستی:
1111-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1387/08/22
مدیر مسئول
اسماعیل آیتی
اسماعیل آیتی
سردبیر
سیدحسین نوعی
سیدحسین نوعی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۹