درباره نشریه
ISSN:
1017-0707
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1360
صاحب امتیاز:
علی ذرقانی
مدیر مسئول:
علی ذرقانی
دبیراجرایی:
الهام زرقانی
مدیر اجرایی:
کامران رهروان
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
فریبا میلانی
مسئول اشتراک:
فریبا میلانی
تلفن:
021-22668727
021-22668606
021-22668810
021-22668656
دورنگار:
021-22668727
021-22668606
021-22668810
021-22668656
سایت اختصاصی:
www.iran-transportation.com
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، خیابان خیام، پلاک 4 واحد 4
صندوق پستی:
1618-15875
اشتراک:
تلفن:
021-22668727
021-22668606
021-22668810
021-22668656
دورنگار:
021-22668727
021-22668606
021-22668810
021-22668656
پست الکترونیک:
tarabar5@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶۴