درباره نشریه
ISSN:
2423-5474
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پائیز 1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
ناصر شاهنوشی
سردبیر:
دکتر بیژن قهرمان
کارشناس:
مهری شاهدی
تلفن:
051-38804643
سایت اختصاصی:
jwsd.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/23
مدیر مسئول
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

سردبیر
دکتر بیژن قهرمان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Bijan Ghahreman
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Irrigation and Drainage
اعضای تحریریه
فاطمه طالبی حسین آباد

دکتر حسین انصاری
استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
Hossein Ansari
Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
حمیدرضا ناصری

رشته تخصصی: اکولوژی بیابان
Hamidreza Naseri

Specialist: Desert Ecology
دکتر حسین علیدادی
استاد گروه بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Hosein Alidadi
Professor, environmental health engineering
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر مهدی کلاهی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست؛ پژوهشکده آب و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مسائل اجتماعی - اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست
Mahdi Kolahi
Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Water and Environment Research Institute
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید حسین سجادی فر
استادیار واحد شهریار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدل سازی سیستم های اقتصادی
Seyed Hossein Sajadi Far
Assistant Professor Shahriar Unit
Central Office, Islamic Azad University
انوش نوری اسفندیاری
انوش نوری اسفندیاری

غلامرضا کلائی

ثمانه توکلی امینیان

دکتر کاظم اسماعیلی
دانشیار گروه مهندسی آب،
دانشگاه فردوسی مشهد
Kazem Esmaili
Associate Professor Department of Water Engineering,
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی باقری
دانشیار گروه مهندسی آب
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Bagheri
Associate Professor Department of Water Engineering
Tarbiat Modares University
محمد جلینی
دانشیار پژوهشی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
Mohammad Joleini
Associate Professor, Researcher
کامران داوری
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت آب
Kamran Davary
Professor, water sciences & engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: water management
دکتر عباسعلی قزل سوفلو
استادیار واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Abbas Ali Ghezelsofloo
Assistant Professor Mashhad Branch
Central Office, Islamic Azad University
کارشناس
مهری شاهدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۵