درباره نشریه
ISSN:
2008-1235
eISSN:
2345-6655
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1387
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسین صمدی بروجنی
سردبیر:
دکتر سیدحسن طباطبایی
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی
تلفن:
038-32324401 ، داخلی: 2561
038-32324402 ، داخلی: 2561
038-32324403 ، داخلی: 2561
سایت اختصاصی:
journal.sku.ac.ir/IWRJ/fa
نشانی:
شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، اداره انتشارات و مجلات علمی-پژوهشی، مجله پژوهش آب ایران، ، کدپستی: 8818634141
صندوق پستی:
115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/30
مدیر مسئول
دکتر حسین صمدی بروجنی
دانشیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: سازه های آبی
Hosein Samadi Broujeni
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Marine structures
سردبیر
دکتر سیدحسن طباطبایی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی آب
Seyyed Hasan Tabatabee
Associate Professor, School of Agriculture, Shahrekord University
Specialist: water engineering
هیات تحریریه
دکتر سیدسعید اسلامیان
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Seyyed Saeed Eslamian
Associate Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Hydrology
دکتر منوچهر حیدرپور
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Manoochehr Heydarpour
Professor, School of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: Hydraulic
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafaei Bejestan
Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
دکتر محمد شایان نژاد
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Mohammad Shayannejad
Associate Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: هیدرولیک
Seyyed Ali Akbar Salehi Neyshaboori
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Hydraulic
دکتر حسین صمدی بروجنی
دانشیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: سازه های آبی
Hosein Samadi Broujeni
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Marine structures
دکتر سیدحسن طباطبایی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی آب
Seyyed Hasan Tabatabee
Associate Professor, School of Agriculture, Shahrekord University
Specialist: water engineering
دکتر فریبرز عباسی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
Fariborz Abbasi
Professor, Institute of Agricultural Engineering and Engineering Research,
Specialist: Irrigation and Drainage, Soil Physics
دکتر روح الله فتاحی نافچی
دانشیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Rouhollah Fattahi Nafchi
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Hydraulic
دکتر بهزاد قربانی
دانشیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Behzad Ghorbani
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Hydraulic
دکتر سیدفرهاد موسوی
استاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، منابع آب
Seyyed Farhad Mousavi
Professor, Semnan University
Specialist: Irrigation engineering, water resources
ویراستارفارسی
امین بنی طالبی دهکردی
امین بنی طالبی دهکردی
مدیرداخلی
دکتر محمدعلی نصراصفهانی
استادیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: هواشناسی
Mohammad Ali Nasr Esfahani
Assistant Professor, Shahrekord University
Specialist: Meteorology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۲