درباره نشریه
ISSN:
2008-1235
eISSN:
2345-6655
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1387
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی
ویراستار انگلیسی:
رضوان سادات شریف نیا
صفحه آرا:
فاطمه قانی
تلفن:
038-32321669
نشانی:
شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، اداره انتشارات و مجلات علمی-پژوهشی، مجله پژوهش آب ایران، ، کدپستی: 8818634141
صندوق پستی:
115
سایت اختصاصی:
iwrj.sku.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/25
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی نصراصفهانی
استادیار هواشناسی، مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Ali Nasr Esfahani
Assistant Professor, Meteorology, Water engineering Department, agriculture
Shahrekord University
سردبیر
دکتر سید حسن طباطبایی
دانشیار مهندسی آب
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی آب، آلودگی آب و خاک، انتقال آلاینده ها در آب و خاک
Sayyedhassan Tabatabaei
Associate Professor, Water Engineering
Shahrekord University
Specialist: water engineering
اعضای تحریریه
دکتر سید سعید اسلامیان
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Seyyed Saeed Eslamian
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Hydrology
دکتر منوچهر حیدرپور
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Manoochehr Heydarpour
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Hydraulic
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد سازه های آبی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor, Water structures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
محمد شایان نژاد
دانشیار علوم ومهندسی آب، گروه علوم ومهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mohammad Shayannejad
Associate Professor, College of agriculture
Isfahan University of Technology
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
استاد مهندسی عمران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: هیدرولیک
Seyyed Ali Akbar Salehi Neyshaboori
Professor, CIVIL ENGINEERING
Tarbiat Modares University
Specialist: Hydraulic
دکتر حسین صمدی بروجنی
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: سازه های آبی
Hosein Samadi Broujeni
Associate Professor
Shahrekord University
Specialist: Marine structures
دکتر سید حسن طباطبایی
دانشیار مهندسی آب
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی آب، آلودگی آب و خاک، انتقال آلاینده ها در آب و خاک
Sayyedhassan Tabatabaei
Associate Professor, Water Engineering
Shahrekord University
Specialist: water engineering
دکتر فریبرز عباسی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
Fariborz Abbasi
Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering Research
Specialist: Irrigation and Drainage, Soil Physics
دکتر روح الله فتاحی نافچی
دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: هیدرولیک و مهندسی منابع آب و آبیاری
Rouhallah Fatahi Nafchi
Associate Professor, Department of water engineering, Agriculture College Shahrekord University
Shahrekord University
Specialist: Hydraulic and water resources & Irrigation Engineering
دکتر بهزاد قربانی
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Behzad Ghorbani
Associate Professor
Shahrekord University
Specialist: Hydraulic
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، منابع آب
Seyyed Farhad Mousavi
Professor
Semnan University
Specialist: Irrigation engineering, water resources
ویراستار انگلیسی
رضوان سادات شریف نیا
رضوان سادات شریف نیا

مدیر اجرایی
دکتر محمدعلی نصراصفهانی
استادیار هواشناسی، مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Ali Nasr Esfahani
Assistant Professor, Meteorology, Water engineering Department, agriculture
Shahrekord University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۶