درباره نشریه
ISSN:
2538-3787
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر مسعود گائینی
مدیر مسئول:
دکتر مسعود گائینی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی اسماعیل نژاد
مدیرداخلی:
دکتر فتاحی
تلفن:
021-28423855
دورنگار:
021-28423855
سایت اختصاصی:
www.joce.ir
تلفن همراه:
09394277693
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/27
صاحب امتیاز
دکتر مسعود گائینی
دکتر مسعود گائینی
مدیر مسئول
دکتر مسعود گائینی
دکتر مسعود گائینی
سردبیر
دکتر محمدمهدی اسماعیل نژاد
دکتر محمدمهدی اسماعیل نژاد
هیات تحریریه
دکتر زهرا بهبهانی
دکتر زهرا بهبهانی
دکتر محمد تقی پور
دکتر محمد تقی پور
دکتر مصطفی صادقی نژاد پاریزی
دکتر مصطفی صادقی نژاد پاریزی
دکتر موسی سعادتی
دکتر موسی سعادتی
دکتر هاشم اندیشه
دکتر هاشم اندیشه
دکتر یاسر شاکری
دکتر یاسر شاکری
زهرا بذرگر
زهرا بذرگر
میثم موسی زاده
میثم موسی زاده
دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد
دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد
دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی
Seyyed Mohammad Reza Moosavifard
Semnan Branch of Criminal Law and Criminology,
جلال الدین حسابی
جلال الدین حسابی
سیدمحمد حیدری خورمیزی
سیدمحمد حیدری خورمیزی
ابوالفتح خالقی
ابوالفتح خالقی
سهیل ذوالفقاری
سهیل ذوالفقاری
سیدعلی مستجاب الدعواتی
سیدعلی مستجاب الدعواتی
دکتر احسان پهلوانی فرد
دکتر احسان پهلوانی فرد
مدیرداخلی
دکتر  فتاحی
دکتر فتاحی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱