درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیر 1376
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 1386 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
وزارت کشور
مدیر مسئول:
محمدباقر ذوالقدر
سردبیر:
دکتر سید حسین حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر اصغر صارمی شهاب
تلفن:
021-61312045
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳