درباره نشریه
ISSN:
1735-9791
eISSN:
2538-2500
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
دکتر محمد ذبیحی
سردبیر:
دکتر زهرا خزاعی
مدیرداخلی:
محمدرضا شجاعی
صفحه آرا:
محمد حسینی
تلفن:
025-32103360
025-32103361
دورنگار:
025-32103360
025-32103361
سایت اختصاصی:
pfk.qom.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی، دفتر فصلنامه فلسفی - کلامی، ، کدپستی: 3716146611
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/30
مدیر مسئول
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
سردبیر
دکتر زهرا خزاعی
عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، فلسفه ذهن، معرفت شناسی
Zahra Khazaei
Specialist: Ethics, Philosophy of Mind, Epistemology
هیات تحریریه
Reinhard Hesse
Professor,
Specialist: philosophy
Jochen Schmidt
Professor, الهيات معناشناختي و فلسفه دين، دانشگاه پادربورن، آلمان,
Specialist: Semantic Theology, Ethics Philosophy and Religion
Stephen Palmquist
Philosophical Theology at Hong Kong Baptist University,
Specialist: Philosophical Theology
Vincent Brümmer
Professor, Cambridege University,
Specialist: Philosophy of Religion
William J Wainwright
Specialist: Philosophy of religion & Ethics
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor, philosophy, University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
دکتر جعفر شانظری
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Jafar Shanazari
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
آیت الله دکتر صادق آملی لاریجانی
آیت الله دکتر صادق آملی لاریجانی
استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Sadeq Amoli Larijani
Professor, Islamic philosophy and theology, University of Qom
Specialist: Islamic philosophy and theology
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor, Islamic education, Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
ویراستارفارسی
محمد حسینی
محمد حسینی
ویراستار انگلیسی
اسما راشد
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: تصوف و عرفان اسلامی
Asma Rashed
University of Religions and Denominations
Specialist: Sufism and Islamic Mysticism
صفحه آرا
محمد حسینی
محمد حسینی
مدیرداخلی
محمدرضا شجاعی
کارشناس ارشد دانشگاه قم
رشته تخصصی: تاریخ تشیع
mohammadreza shojaee
University of Qom
Specialist: Shiite history
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۱