درباره نشریه
ISSN:
1735-8558
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (معاونت بهداشت)
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسن خدایی
سردبیر:
دکتر سید کاظم فرهمند
مدیر اجرایی:
دکتر سعید فردین فر
مدیر اجرایی:
دکتر علی خوشگفتار
مدیرداخلی:
خاطره بره مقدم
با همکاری:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز مدیریت شبکه)
تلفن:
051-38436333
051-38415001-8 ، داخلی: 267
دورنگار:
051-38415222
سایت اختصاصی:
v-health.mums.ac.ir/index.php/m041/journals/behvarz-flash
نشانی:
مشهد، انتهای خیابان سناباد، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دفتر فصلنامه بهورز، ، کدپستی: 9185684538
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰۰