درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سید علی مرعشی
سردبیر:
دکتر عبدالکاظم نیسی
مدیرداخلی:
دکتر بهرام پیمان نیا
کارشناس:
دکتر فاطمه بهلول
تلفن:
061-33331366
دورنگار:
061-33331366
سایت اختصاصی:
jacp.scu.ac.ir
صندوق پستی:
139-61355
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/28
مدیر مسئول
دکتر سید علی مرعشی
استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: پزشکی، روانشناسی
Sayed Ali Marashi
Assistant Professor, Clinical Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Medicine, Psychology
سردبیر
دکتر عبدالکاظم نیسی
استاد روانشناسی بالینی کودک
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdulkazem Neissi
Professor, clinical child psychology
دانشگاه شهید چمران اهواز
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
اعضای تحریریه
نجمه حمید
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Najmeh Hamid
Associate Professor Department of Psychology, Faculty of Educational and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر کیومرث بشلیده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
Kioumars Beshlide
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: psychology., Faculty of Education and Psychology
دکتر غلامحسین مکتبی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Gholamhosein Maktabi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر عبدالکاظم نیسی
استاد روانشناسی بالینی کودک
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdulkazem Neissi
Professor, clinical child psychology
دانشگاه شهید چمران اهواز
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر حبیب هادیان فرد
دانشیار
دانشگاه شیراز
Habib Hadianfard
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر شاهرخ مکوند حسینی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahrokh Makvand Hosseini
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Semnan University
Specialist: Psychology(Field of Clinical Psychology)
دکتر سیامک سامانی
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Siamak Samani
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه رازی
رشته تخصصی: روانشناسی
Jahangir Karami
Associate Professor, psychology
دانشگاه رازی
Specialist: Psychology
دکتر عزت الله قدم پور
استاد تمام رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
Ezatolah Ghadampour
Full Professor, dapartment of psychology
University of Lorestan
دکتر غلامرضا رجبی
استاد روان شناسی- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی
Gholam Reza Rajabi
Professor, Counseling
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
دکتر بهرام پیمان نیا
استادیار روانشناسی بالینی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Bahram Peymannia
Assistant Professor, clinical psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: clinical psychology
کارشناس
دکتر فاطمه بهلول
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: محیط زیست
Fatemeh Bohlool
Masters
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۹