درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
اسفند ماه 1364
صاحب امتیاز:
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله انصاری
سردبیر:
شراره کامرانی
صفحه آرا:
فاطمه قیاسوند
تلفن:
021-88746839
021-88744576
021-88535626
دورنگار:
021-88744463
سایت اختصاصی:
www.iranassociation.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، میدان تختی، خیابان صابونچی (مهناز سابق) ، کوچه مبینی، پلاک 8، ، کدپستی: 1533676411
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/19

این نشریه ارگان شورای صنایع گاز و لوازم خانگی است.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۰