درباره نشریه
ISSN:
1028-4117
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
شهریور ماه 1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر محمدمهدی خدیوی زند
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی خدیوی زند
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
لیلا امیرپور
ویراستار فارسی:
لیا عرفانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
نسیم خدیوی زند
تلفن:
051-37612510
051-38480274
دورنگار:
051-37612510
051-38480274
سایت اختصاصی:
www.psno.ir
نشانی:
مشهد، بلوار ملک آباد، نسترن 1 ، پلاک 38
تلفن همراه:
09361030179
صندوق پستی:
1716-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1396/05/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰