درباره نشریه
ISSN:
4133-1017
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1364
صاحب امتیاز:
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن ملکی
سردبیر:
دکتر حسن ملکی
مدیرداخلی:
مریم کاظمی
ویراستار فارسی:
شهناز خانلو
ویراستار انگلیسی:
دکتر منصورعلی حمیدی
مسئول اشتراک:
مریم کاظمی
تلفن:
021-88327350
دورنگار:
021-88327350
سایت اختصاصی:
www.qjoe.ir
نشانی:
تهران، پل کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید دهقانی نیا، پلاک 6، طبقه پنجم، ، کدپستی: 1584634818
صندوق پستی:
1667-14155
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/21
مدیر مسئول
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
سردبیر
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
اعضای تحریریه
دکتر حسن رضا زین آبادی
دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hassanreza Zeinabadi
Associate Professor, Educational Administration
Kharazmi University
Specialist: Educational Administration
دکتر قدسی احقر
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ghodsi Ahghar
Associate Professor of Research Institute of Education
Specialist: Educational Science
دکتر غلامعلی احمدی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Gholam Ali Ahmadi
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Curriculum Study
دکتر مرتضی امین فر
دکتر مرتضی امین فر

دانشگاه علامه طباطبائی
Morteza Aminfar

Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، علوم اجتماعی
Mohammad Jafar Javadi Arjmand
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: political science, social Sciences
دکتر نادر سلسبیلی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
Nader Salsabili
Associate Professor
Specialist: Educational Sciences (Curriculum)
دکتر علی اکبر سیف
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر احمد صافی
دکتر احمد صافی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ahmad Safi

Central Office, Islamic Azad University
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
زهرا گویا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی
Zahra Gooya

Shahid Beheshti University
دکتر فرخنده مفیدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Farkhondeh Mofidi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Education
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud Mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
دکتر سید محمد میرکمالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر عزت الله نادری
دکتر عزت الله نادری
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Ezatollah Naderi
Professor
Kharazmi University
Specialist: psycology
مهندس عبدالحسین نفیسی
مهندس عبدالحسین نفیسی
عضو هیات علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت
Abdolhosein Nafisi
Member of the Faculty of Education
ویراستار فارسی
شهناز خانلو
شهناز خانلو

Shahnaz Khanlou

ویراستار انگلیسی
دکتر منصورعلی حمیدی
دانشیار روان شناسی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش شناسی (روان شناسی آموزشی)، پرورش و آموزش، زبان شناسی کاربردی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش دانشگاهی، آموزش ریاضی، مردم شناسی ی فرهنگی
Mansoorali Hameedy
Associate Professor, Educational Psychology
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology, Development and Learning, Applied Linguistics Teaching English as a Second Language, College education Teaching, Math Cultural Anthropology
مدیرداخلی
مریم کاظمی
مریم کاظمی

Maryam Kazemi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۳