درباره نشریه
ISSN:
4133-1017
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1364
صاحب امتیاز:
وزارت آموزش و پرورش
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
سردبیر:
دکتر محمود مهرمحمدی
مدیرداخلی:
مریم کاظمی
مسئول اشتراک:
مریم کاظمی
تلفن:
021-88327350
دورنگار:
021-88327350
سایت اختصاصی:
www.qjoe.ir
نشانی:
تهران، پل کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید دهقانی نیا، پلاک 6، طبقه پنجم، ، کدپستی: 1584634818
صندوق پستی:
1667-14155
اشتراک:
پست الکترونیک:
kazemi610@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/17
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان

Mohغeddin Bahram Mohammdian

سردبیر
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
اعضای تحریریه
دکتر حسن رضا زین آبادی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hassanreza Zeinabadi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Administration
دکتر قدسی احقر
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ghodsi Ahghar
Associate Professor of Research Institute of Education
Specialist: Educational Science
دکتر غلامعلی احمدی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Gholam Ali Ahmadi
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Curriculum Study
دکتر مرتضی امین فر
دکتر مرتضی امین فر

دانشگاه علامه طباطبایی
Morteza Aminfar

Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، علوم اجتماعی
Mohammad Jafar Javadi Arjmand
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: political science, social Sciences
دکتر نادر سلسبیلی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
Nader Salsabili
Associate Professor
Specialist: Educational Sciences (Curriculum)
دکتر علی اکبر سیف
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر احمد صافی
دکتر احمد صافی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ahmad Safi

Central Office, Islamic Azad University
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
دکتر زهرا گویا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی و صنعتی
Zahra Gouya
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر فرخنده مفیدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Farkhondeh Mofidi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Education
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
دکتر سید محمد میرکمالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر عزت الله نادری
دکتر عزت الله نادری
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Ezatollah Naderi
Professor
Kharazmi University
Specialist: psycology
مهندس عبدالحسین نفیسی
مهندس عبدالحسین نفیسی
عضو هیات علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت
Abdolhosein Nafisi
Member of the Faculty of Education
ویراستارفارسی
شهناز خانلو
شهناز خانلو

Shahnaz Khanlou

ویراستار انگلیسی
دکتر منصورعلی حمیدی
دکتر منصورعلی حمیدی

Mansour Ali Hamidi

مدیرداخلی
مریم کاظمی
مریم کاظمی

Maryam Kazemi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۶