درباره نشریه
ISSN:
2383-1561
eISSN:
2383-0964
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ماهی شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر یزدان کیوانی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
سایت اختصاصی:
www.ijichthyol.org
نشانی:
اصفهان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان،
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/18
مدیر مسئول
دکتر یزدان کیوانی
یزدان کیوانی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: شیلات
Yazdan Keivany
Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries
سردبیر
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
حمیدرضا اسماعیلی
استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Reza Esmaeili
Professor, College of Sciences, University of Shirazu
Specialist: Biology
هیات تحریریه
دکتر سهیل ایگدری
سهیل ایگدری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Soheil Eagderi
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquatic biology
Emili Garcia Berthou
استاد
رشته تخصصی: محیط زیست
Emili Garcia Berthou
Professor,
Specialist: Ecology
محمد پورکاظمی
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Pourkazemi
Professor,
Specialist: Molecular genetics
Erdogan CICEK
Erdogan CICEK
Marcelo Kovacic
Marcelo Kovacic
دکتر آزاد تیموری
آزاد تیموری
Azad Teimori
اصغر عبدلی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی - اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
Brian W Coad
Brian W Coad
Fitnat Guler Ekmekci
Fitnat Guler Ekmekci
محمدرضا کلباسی
استاد گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان
Mohammad Reza Kalbasi
Professor, Fisheries Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics and Aquatic Biotechnology
دکتر یزدان کیوانی
یزدان کیوانی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: شیلات
Yazdan Keivany
Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries
Bettina Reichen Bacher
Bettina Reichen Bacher
مسعود ستاری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ماهی شناسی، بهداشت و بیماریهای ماهی، بهداشت و بیماری های آبزیان
Masoud Sattari
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Ichthyology, aquatic animal health and disease prevention, Health and Aquatic Diseases
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰