درباره نشریه
eISSN:
4351-2645
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
سورنا وهابی
سردبیر:
دکتر زهرا قربانی
مدیرداخلی:
طیبه حمزه
تلفن:
021-26708395
دورنگار:
021-22421814
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/dentistry
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه چهارم، دفتر مجله، ، کدپستی: 1983969411
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/10
مدیر مسئول
سورنا وهابی

Surena Vahabi

سردبیر
دکتر زهرا قربانی
دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Zahra Ghorbani
Associate Professor, Community Oral Health, Dental School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dental Public Health
اعضای تحریریه
صفورا قدسی

Safoura Ghodsi

Ingrid Rozylo-Kalinowska

دکتر امیر معین تقوی
استاد پریودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پریودنتولوژی
Amir Moeintaghavi
Professor, Periodontics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان
استاد گروه آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Alireza Akbarzadeh Baghban
Professor Department of Biostatistics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
مرتضوی حامد

Hamed Mortazavi

دکتر محمدرضا خامی
استاد گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Mohammad Reza Khami
Professor, Community Oral Health Department
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dentistry, Community OralHealth
دکتر رضا عمید
دانشیار
رشته تخصصی: ارتودنتیکس
Reza Amid
Associate Professor
Specialist: Orthodontics
دکتر زهرا قربانی
دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Zahra Ghorbani
Associate Professor, Community Oral Health, Dental School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dental Public Health
دکتر بهرام کاظمی دمنه
استاد انگل شناسی پزشکی، گروه زیست فناوری پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, Medical Parasitology Department of Medical Nanotechnology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر محمدرضا زارعی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Reza Zarei
Associate Professor Faculty of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
مدیرداخلی
طیبه حمزه

Tayebeh Hamzeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۲۴