درباره نشریه
eISSN:
4351-2645
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمدجعفر اقبال
سردبیر:
دکتر قاسم انصاری
مدیر اجرایی:
دکتر لادن اسلامیان
تلفن:
021-26708395
دورنگار:
021-22421814
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/dentistry
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه چهارم، دفتر مجله، ، کدپستی: 1983969411
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/24
مدیر مسئول
دکتر محمدجعفر اقبال
استاد گروه اندودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Jafar Eghbal
Professor Endodontic
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر قاسم انصاری
استاد گروه دندانپزشکی کودکان
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Ghassem Ansari

Specialist: Pediatric Dentistry
اعضای تحریریه
دکتر علی نصرت
استاد
Ali Nosrat
Professor University of Maryland, Baltimore, Baltimore, United States
Specialist: Dentistry
دکتر مهرداد رادور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پریودنتولوژی
Mehrdad Radvar
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Periodontology
دکتر رضا عمید
دانشیار
رشته تخصصی: ارتودنتیکس
Reza Amid
Associate Professor
Specialist: Orthodontics
دکتر سعید عسگری
دکتر سعید عسگری
استاد تحقیقات اندودنتیک
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Saeed Asgary
Professor Endodontic Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
محمد اثنی عشری
محمد اثنی عشری

Mohammad Asnaashari

دکتر اشرف ایوب
استاد
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Ashraf Ayoub
Professor
Specialist: Oral & Maxillofacial Surgery
دکتر علی باقریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Ali Bagherian
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر علی اکبر بهرمان
استاد
رشته تخصصی: ارتودنتیکس
Ali Akbar Bahreman
Professor
Specialist: Orthodontics
دکتر پدرام بهلولی
استادیار
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Pedram Bohluli
Assistant Professor
Specialist: Endodontics
دکتر بهنام اسلامی

Behnam Eslami

دکتر سید فرزین هروی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Seyyed Farzin Heravi
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
دکتر احمد حائریان
استاد گروه پریو
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: پریودنتیکس
Ahmad Haerian
Professor The band
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر بهرام کاظمی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر سید محمدحسین کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Mohammad Hossein Kalantar Motamedi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery,
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
دکتر علیرضا صدر
دانشیار
رشته تخصصی: دندانپزشکی عملیاتی
Ali Reza Sadr
Associate Professor School of Dentistry, University of Washington, USA
Specialist: Operative Dentistry
دکتر ماندانا ستاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Mandana Sattari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر آزیتا تهرانچی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتودنسی
Azita Tehranchi
Dental Faculty
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر محمدرضا زارعی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Reza Zarei
Associate Professor Faculty of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
ویراستار انگلیسی
دکتر مژده کلانترمعتمدی
دکتر مژده کلانترمعتمدی

رشته تخصصی: دندانپزشک
Mojdeh Kalantar Motamedi

Specialist: Dentist
مدیر اجرایی
دکتر لادن اسلامیان
استاد دانشکده دندانپزشکی
Ladan Eslamian
Professor School of Dentistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۲