درباره نشریه
ISSN:
1735-9260
eISSN:
1735-9279
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر سید عبدالله مدنی
سردبیر:
دکتر مجید سعیدی
مدیر اجرایی:
رضا علیزاده نوایی
مدیرداخلی:
سپیده خلیلی سوادکوهی
ویراستار انگلیسی:
مریم شهابی
تلفن:
011-33262679
دورنگار:
011-33262679
سایت اختصاصی:
jmums.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، میدان معلم، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، طبقه سوم، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله ، کدپستی: 4817844718
صندوق پستی:
886-48175
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/13
مدیر مسئول
دکتر سید عبدالله مدنی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص ENT
Seyed Abdollah Madani
Associate Professor medical School
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: ENT specialist
سردبیر
دکتر مجید سعیدی
استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: Pharmaceutics
Majid Saeedi
Professor, Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: English
اعضای تحریریه
دکتر معصومه باقری نسامی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Masoumeh Bagheri Nesami
Associate Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر سعید امامی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Saeed Emami
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر عادله بهار
دانشیار مرکز تحقیقات دیابت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Adele Bahar
Associate Professor Diabetes Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی هدایتی
استاد تمام مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Mohammad Taghi Hedayati
Full Professor, department of Medical Mycology
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
دکتر آناهیتا نصرتی
استادیار گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Anahita Nosrati
Assistant Professor Department of Pathology
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمد آزادبخت
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Azadbakht
Professor Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر روانبخش اسمعیلی
دانشیار گروه پرستاری داخلی و جراحی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Ravanbakhsh Esmaeili
Associate Professor, Department of Medical Surgical Nursing
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical-Surgical
دکتر فرهنگ بابامحمودی
استاد مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Farhang Baba Mahmoodi
Professor Microbial Resistance Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
حافظ تیرگر فاخری
استاد مرکز تحقیقات گوارش و کبد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی، فوق تخصص گوارش
Hafez Tirgar Fakheri
Professor, Gut and Liver Research Center , Mazandaran University Of Medical Sciences,Sari,Iran
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Internist, Gastroentrologist
دکتر فرزاد جلالی
استاد گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Farzad Jalali
Professor Department of Cardiology
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor Infectious and tropical diseases
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر بهزاد حیدری
استاد بیماریهای داخلی گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: متخصص بیماریهای داخلی
Behzad Heidari
Professor Domestic group
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Internist
دکتر محمدرضا حق شناس
استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Reza Haghshenas
Professor Molecular Cell Biology Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر احمد دریانی
دانشیار مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Ahmad Daryani
Associate Professor Toxoplasmosis Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر ابوالقاسم عجمی
استاد ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Abolghasem Ajami
Professor, immunology
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: immunology
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor School of Public Health & Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر فربد فدایی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانپزشک
Farbod Fadaei
Professor Department of Psychiatry
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر علی قائمیان
استاد مرکز تحقیقات قلب
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قلب وعروق
Ali Ghaemian
Professor Heart Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر عباسعلی کریمپور ملکشاه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: علوم تشریح (بافت و جنین شناسی)
Abbas Ali Karimpour Malekshah
Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Histology & Embryology
دکتر محمدعلی محسنی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی،
Mohammad Ali Mohseni Bandpei
Professor Physiotherapy group
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر رضاعلی محمدپور
استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Reza Ali Mohammadpour
Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سید عبدالله مدنی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص ENT
Seyed Abdollah Madani
Associate Professor medical School
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: ENT specialist
دکتر عباس مسعودزاده
استادیار مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی، روانپزشکی و علوم رفتاری
Abbas Masoudzadeh
Assistant Professor Psychiatric Research Center and Behavioral Sciences
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
ویراستار انگلیسی
مریم شهابی
مریم شهابی

Maryam Shahabi

مدیر اجرایی
رضا علیزاده نوایی
رضا علیزاده نوایی
Reza
Ali Zadeh

مدیرداخلی
سپیده خلیلی سوادکوهی
سپیده خلیلی سوادکوهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۰۷