درباره نشریه
ISSN:
1735-9260
eISSN:
1735-9279
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر سیدعبدالله مدنی
سردبیر:
دکتر احمدعلی عنایتی
مدیر اجرایی:
رضا علیزاده
تلفن:
011-33262679
دورنگار:
011-33262679
سایت اختصاصی:
jmums.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، میدان معلم، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، طبقه سوم، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله ، کدپستی: 4817844718
صندوق پستی:
886-48175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/01
مدیر مسئول
دکتر سیدعبدالله مدنی
سیدعبدالله مدنی
Seyed Abdollah Madani
سردبیر
احمدعلی عنایتی
استاد مرکز تحقیقات دانشکده بهداشت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor, School of Public Health & Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
هیات تحریریه
معصومه باقری نسامی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Masoumeh Bagheri Nesami
Associate Professor, Faculty of Nursing & Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences
سعید امامی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Saeed Emami
Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
عادله بهار
دانشیار مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Adeleh Bahar
Associate Professor, Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
محمدتقی هدایتی
استاد تمام مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بافت شناسی پزشکی
Mohammad Taghi Hedayati
full Professor, Invasive Fungus Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
آناهیتا نصرتی
استادیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Anahita Nosrati
Assistant Professor, Department of Pathology, Mazandaran University of Medical Sciences
محمد آزادبخت
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Azadbakht
Professor, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
روانبخش اسماعیلی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Ravanbakhsh Esmaeili
Associate Professor, Faculty of Nursing & Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical-Surgical
فرهنگ بابامحمودی
استاد مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Farhang Baba Mahmoodi
Professor, Microbial Resistance Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
حافظ تیرگر فاخری
استاد مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه مازندران
Hafez Tirgar Fakheri
Professor, Digestive and Liver Research Center, University of Mazandaran
فرزاد جلالی
استاد گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Farzad Jalali
Professor, Department of Cardiology, Babol University of Medical Sciences
محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor, Infectious and tropical diseases, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
بهزاد حیدری
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Behzad Heydari
Professor, Domestic group, Babol University of Medical Sciences
محمدرضا حق شناس
استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Reza Haghshenas
Professor, Molecular Cell Biology Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
احمد دریانی
دانشیار مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Ahmad Daryani
Associate Professor, Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor, Department of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
ابوالقاسم عجمی
استاد گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Abolghasem Ajami
Professor, Immunology Department, Mazandaran University of Medical Sciences
احمدعلی عنایتی
استاد مرکز تحقیقات دانشکده بهداشت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor, School of Public Health & Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر فربد فدایی
فربد فدایی
استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روانپزشک
Farbod Fadaei
Professor, Department of Psychiatry, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychiatrist
علی قائمیان
استاد مرکز تحقیقات قلب دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قلب وعروق
Ali Ghaemian
Professor, Heart Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
عباسعلی کریمپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: گروه علوم تشریح
Abbas Ali Karimpour
Professor, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy Department
محمدعلی محسنی
استاد گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی،
Mohammad Ali Mohseni Bandpei
Professor, Physiotherapy group, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Physiotherapy
رضاعلی محمدپور
استاد مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Reza Ali Mohamadpour
Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر سیدعبدالله مدنی
سیدعبدالله مدنی
Seyed Abdollah Madani
عباس مسعودزاده
استادیار مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی، روانپزشکی و علوم رفتاری
Abbas Masoud Zadeh
Assistant Professor, Psychiatric Research Center and Behavioral Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences
علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor, Department of Pharmacology and Physiology, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
ویراستار انگلیسی
مریم شهابی
مریم شهابی
Maryam Shahabi
مدیر اجرایی
رضا علیزاده
رضا علیزاده
Reza
Ali ZAdeh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۵۰