درباره نشریه
ISSN:
1028-7876
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مهر 1375
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر محمدرضا طاهریان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا طاهریان
سردبیر:
دکتر محمدرضا طاهریان
مدیر اجرایی:
الهام جلالی
روابط عمومی:
کبری عادلخانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
فرانک زنگنه
مسئول اشتراک:
فرانک زنگنه
تلفن:
021-66439300
دورنگار:
021-66439300
نشانی:
تهران، خیابان کارگر، تقاطع دکتر فاطمی، روبروی موزه فرش، شماره 1276
اشتراک:
تلفن:
021-66439300
تاریخ به‌روزآوری: 1395/03/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۰