درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
فروردین ماه 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر فرح زادی
سردبیر:
دکتر فرید محسنی
ویراستار فارسی:
محمدباقر حقانی فضل
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید طه موسوی میرکلایی
صفحه آرا:
فاطمه شاه محمدلو
تلفن:
021-66762571
دورنگار:
021-66792809
سایت اختصاصی:
jlviews.ujsas.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب٬ بعد از چهار راه ولیعصر (عج) ، ابتدای پل کالج خیابان خارک٬ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دفتر فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، ، کدپستی: 1133913615
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/30
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر فرح زادی
دانشیار گروه حقوق اسلامی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی
Ali Akbar Farahzadi
Associate Professor, Islamic Law
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Private Law
سردبیر
دکتر فرید محسنی
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Farid Mohseni
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Criminal Law and Criminology
اعضای تحریریه
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق، حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
Associate Professor, law andpolitical science
University of Tehran
Specialist: law
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر علی اکبر فرح زادی
دانشیار گروه حقوق اسلامی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی
Ali Akbar Farahzadi
Associate Professor, Islamic Law
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Private Law
عباس قاسمی حامد
استاد تمام حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Abbas Ghasemi Hamed
Full Professor, law
Shahid Beheshti University
حسنعلی موذن زادگان
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
Hasanali Moazenzadegan
Associate Professor, criminal law and criminology
Allameh Tabataba'i University
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
ویراستار فارسی
محمدباقر حقانی فضل
محمدباقر حقانی فضل

Mohammad Bagher Haghani Fazl

ویراستار انگلیسی
دکتر سید طه موسوی میرکلایی
استادیار حقوق بین الملل عمومی
موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
Sayed Taha Mousavi Mirkalayee
Assistant Professor, Public International Law
Ershad Damavand Institute of Higher Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۰