درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
فروردین ماه 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول:
دکتر علی قاسمی
سردبیر:
دکتر باقر شاملو
مدیر اجرایی:
مصطفی کیوان فر
ویراستار فارسی:
محمدباقر حقانی فضل
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید طه موسوی میرکلایی
صفحه آرا:
فاطمه شاه محمدلو
تلفن:
021-66762571
دورنگار:
021-66792809
سایت اختصاصی:
jlviews.ujsas.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب٬ بعد از چهار راه ولیعصر (عج) ، ابتدای پل کالج خیابان خارک٬ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دفتر فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، ، کدپستی: 1133913615
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/22
مدیر مسئول
دکتر علی قاسمی
استادیار
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ali Ghasemi
Assistant Professor
سردبیر
دکتر باقر شاملو

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Bagher Shamlou

Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
اعضای تحریریه
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق، حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
Associate Professor, law andpolitical science
University of Tehran
Specialist: law
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر باقر شاملو

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Bagher Shamlou

Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
محمد عیسائی تفرشی
استاد حقوق خصوصی- گروه حقوق خصوصی - دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor, Privati Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
دکتر علی اکبر فرح زادی
دانشیار گروه حقوق اسلامی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی
Ali Akbar Farahzadi
Associate Professor, Islamic Law
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Private Law
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
استاد دانشکده علوم قضایی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyed Morteza GhasemZadeh
Professor Faculty of Judicial Sciences
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Ghasemi Hamed
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
حسنعلی موذن زادگان
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
Hasanali Moazenzadegan
Associate Professor, criminal law and criminology
Allameh Tabataba'i University
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
ویراستار فارسی
محمدباقر حقانی فضل
محمدباقر حقانی فضل

Mohammad Bagher Haghani Fazl

ویراستار انگلیسی
دکتر سید طه موسوی میرکلایی
استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
Sayed Taha Mousavi Mirkalayee
Assistant Professor, International Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law
University of Judicial Sciences and Administrative Services
مدیر اجرایی
مصطفی کیوان فر
مصطفی کیوان فر

Mostafa Kaeyvanfar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۴