درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
فروردین ماه 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول:
دکتر علی قاسمی
سردبیر:
دکتر باقر شاملو
مدیر اجرایی:
مصطفی کیوان فر
صفحه آرا:
فاطمه شاه محمدلو
تلفن:
021-66762571
دورنگار:
021-66792809
سایت اختصاصی:
jlviews.ujsas.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب٬ بعد از چهار راه ولیعصر (عج) ، ابتدای پل کالج خیابان خارک٬ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دفتر فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، ، کدپستی: 1133913615
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/19

این مجله تا شماره 57 با نام فصلنامه دیدگاه های حقوقی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی قاسمی
استادیار
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ali Ghasemi
Assistant Professor
سردبیر
دکتر باقر شاملو

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Bagher Shamlou

Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
اعضای تحریریه
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر محسن اسماعیلی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق ، فقه و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
professor
Specialist: law and islamic law
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر باقر شاملو

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Bagher Shamlou

Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر سید حسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
محمد عیسایی تفرشی
استاد حقوق خصوصی- گروه حقوق خصوصی - دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor, Privati Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
دکتر علی اکبر فرح زادی
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی
Ali Akbar Farahzadi
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Private Law
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
استاد دانشکده علوم قضایی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyed Morteza GhasemZadeh
Professor Faculty of Judicial Sciences
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Ghasemi Hamed
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناس
Hasan Ali Moazenzadegan
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
ویراستارفارسی
محمدباقر حقانی فضل
محمدباقر حقانی فضل

Mohammad Bagher Haghani Fazl

ویراستار انگلیسی
دکتر سید طاها موسوی
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی و بین الملل
Seyyed Taha Mousavi
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Public and International Law
مدیر اجرایی
مصطفی کیوان فر
مصطفی کیوان فر

Mostafa Kaeyvanfar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۵