درباره نشریه
ISSN:
1028-3102
eISSN:
2588-6525
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1373
صاحب امتیاز:
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا مجیدی
سردبیر:
دکتر محمدرحیم عیوضی
مسئول اشتراک:
قادری
سایت اختصاصی:
rahbord.csr.ir
نشانی:
تهران، بلوار میرداماد، خیابان مصدق شمالی، ساختمان شماره 10
تلفن:
021-22258921
اشتراک:
تلفن:
021-22802525
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/20
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
سردبیر
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
اعضای تحریریه
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر جمشید پژویان
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Jamshid Pazhooyan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
دکتر عزت الله نادری
دکتر عزت الله نادری
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Ezatollah Naderi
Professor
Kharazmi University
Specialist: psycology
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر علی بیگدلی
استاد تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Big Deli
Professor History
Shahid Beheshti University
Specialist: History
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات استراتژیک
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Bagher Nowbakht Haghighi
professor
Specialist: Economical science
دکتر سهیلا پروین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Soheila Parvin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمد نوفرستی
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohammad Noferesti
Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
دکتر علی ربیعی

دانشگاه پیام نور
Ali Rabie

Payame Noor University
دکتر داوود دانش جعفری
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Davoud Danesh Jafari
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Sciences
سید رضا صالحی امیری
سید رضا صالحی امیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۷۶