درباره نشریه
ISSN:
3460-2645
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
مدیر مسئول:
دکتر بیژن زارع
سردبیر:
فروزنده جعفرزاده پور
دستیار سردبیر:
دکتر کریم نظری بقا
تلفن:
021-46049687
سایت اختصاصی:
iase-idje.ir
نشانی:
تهران، میدان پونک، بلوار اشرفی اصفهانی، 35 متری مخبری، رو به روی کیا موتور، پلاک 48، واحد 19
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/30
مدیر مسئول
دکتر بیژن زارع
گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Bijan Zareh

Kharazmi University
سردبیر
فروزنده جعفرزاده پور
مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Forouzandeh Jafarzadeh Pour

Specialist: Sociology
دستیار سردبیر
دکتر کریم نظری بقا
دکتر کریم نظری بقا

اعضای تحریریه
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
دکتر عباسعلی رستمی نسب
استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Rostaminasab
Full Professor, Philosophy of education
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: philosophy of education
دکتر صادق نصری
دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Sadegh Nasri
Associate Professor, educational and psychology department
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مهرناز آزاد یکتا
دانشیار روان شناسی .روان شناشی . دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mehrnaz Azadyekta
Associate Professor, psychology
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
Muhinat Bolanle Bello

Roberto Simbaña

Åke Olofsson

Antonella D'amico

Carolyn Ellis
Professor University of South Florida
Michael Berzonsky

دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر خدیجه ابوالمالی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی، روان شناسی تربیتی
Khadijeh Abol Mali
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology
دکتر سوسن باستانی
استاد گروه جامعه شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر محمدرضا کرامتی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه درسی و مدیریت آموزشی
Mohammad Reza Keramati
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: curriculum and educational Management
نعمت الله موسی پور
استاد تمام برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Nematollah Mousapour
Full Professor, Department of Education, Faculty of Humanities
University of Hormozgan
Specialist: Curriculum Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۷