درباره نشریه
ISSN:
3460-2645
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
مدیر مسئول:
دکتر بیژن زارع
سردبیر:
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
مدیر اجرایی:
دکتر یاسمین زحمتکش
تلفن:
021-46049687
سایت اختصاصی:
iase-idje.ir
نشانی:
تهران، میدان پونک، بلوار اشرفی اصفهانی، 35 متری مخبری، رو به روی کیا موتور، پلاک 48، واحد 19
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/12
مدیر مسئول
دکتر بیژن زارع

Bijan Zareh

سردبیر
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر ویدا رحیمی نژاد
استادیار
Vida Rahimi Nezhad
Assistant Professor Research Institute for Education
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر حسن اسدزاده
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Hassan Asadzadeh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر خدیجه ابوالمالی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی، روان شناسی تربیتی
Khadijeh Abol Mali
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology
دکتر سوسن باستانی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر حسین جعفری ثانی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Hosein Jafari Sani
Assistant Professor
Kharazmi University
Specialist: Curriculum
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمدرضا کرامتی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه درسی و مدیریت آموزشی
Mohammad Reza Keramati
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: curriculum and educational Management
دکتر نعمت الله موسی پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، مشاوره، برنامه تحصیلی
Nematollah Mosapour
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: curriculum Study, Advice, curriculum
دکتر سید ضیا هاشمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ziae Hashemi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Aboutaleb Seadatee Shamir
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
مدیر اجرایی
دکتر یاسمین زحمتکش

Yasamin Zahmat Kesh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۷