درباره نشریه
ISSN:
3460-2645
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
مدیر مسئول:
دکتر بیژن زارع
سردبیر:
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
مدیر اجرایی:
دکتر یاسمین زحمتکش
تلفن:
021-46049687
سایت اختصاصی:
iase-idje.ir
نشانی:
تهران، میدان پونک، بلوار اشرفی اصفهانی، 35 متری مخبری، رو به روی کیا موتور، پلاک 48، واحد 19
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/22
مدیر مسئول
بیژن زارع
Bijan Zareh
سردبیر
هما زنجانی زاده اعزازی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
دکتر ویدا رحیمی نژاد
ویدا رحیمی نژاد
استادیار
Vida Rahimi Nezhad
Assistant Professor,
فرهنگ ارشاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: sociology
دکتر حسن اسدزاده
حسن اسدزاده
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Hassan Asad Zadeh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر خدیجه ابوالمالی
خدیجه ابوالمالی
دانشیار واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Khadijeh Abol Mali
Associate Professor, Rowden unit,
Specialist: Educational Psychology
سوسن باستانی
استاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor, University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
حسین جعفری ثانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: برنامه درسی و مدیریت آموزشی
Hosein Jafari Sani
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: curriculum and educational Management
هما زنجانی زاده اعزازی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمدرضا کرامتی
محمدرضا کرامتی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه درسی و مدیریت آموزشی
Mohammad Reza Keramati
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: curriculum and educational Management
نعمت الله موسی پور
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، مشاوره، برنامه تحصیلی
Nematollah Mosapour
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: curriculum Study, Advice, curriculum
سیدضیا هاشمی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ziae Hashemi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
ابوطالب سعادتی شمیر
استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Abou Taleb Seadati Shamir
Assistant Professor, science and research Branch,
Specialist: Educational Psychology
مدیر اجرایی
دکتر یاسمین زحمتکش
یاسمین زحمتکش
Yasamin Zahmat Kesh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹