درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1374
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان نظام پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی جوادی
سردبیر:
دکتر محمدحسن بقایی
مدیر اجرایی:
دکتر مسعود جوانبخت
ویراستار فارسی:
دکتر محبوبه والیانی
تلفن:
031-36693096
دورنگار:
031-36693096
نشانی:
اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، میدان برج، سازمان نظام پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1396/02/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷