درباره نشریه
ISSN:
1735-6954
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم عصفوری
سردبیر:
دکتر مجید اسدی شکاری
دستیار سردبیر:
دکتر صمد اکبرزاده
مدیر اجرایی:
زویا تاجدینی
تلفن:
077-33331827
077-33336950
دورنگار:
077-33331827
077-33336950
سایت اختصاصی:
ismj.bpums.ac.ir
نشانی:
بوشهر، خیابان امام خمینی، (روبروی شرکت توزیع برق استان بوشهر) کوچه بوستان 19، مرکز پژوهش های سلامت خلیج فارس، دفتر مجله طب جنوب ، کدپستی: 7514763448
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/19
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم عصفوری
ابراهیم عصفوری
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: خون و سرطان کودکان
Ebrahim Osfori
Assistant Professor, Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Blood and cancer of children
سردبیر
مجید اسدی شکاری
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Majid Asadi Shekaari
Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences
دستیار سردبیر
دکتر صمد اکبرزاده
صمد اکبرزاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Samad Akbarzade
Associate Professor, Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
هیات تحریریه
شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر حجت احمدزاده فر
حجت احمدزاده فر
استاد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Hojjat Ahmad Zadeh Fard
Professor,
Specialist: nuclear medicine
دکتر عباس دهقان
عباس دهقان
استادیار
رشته تخصصی: قلب و عروق
Abbas Dehghan
Assistant Professor,
Specialist: Cardiovascular
دکتر عبدالمحمد رستمی
عبدالمحمد رستمی
استاد
رشته تخصصی: نورولوژی
Abdol Mohammad Rostami
Professor,
Specialist: Neurology
دکتر جمشید روزبه شاهرود
جمشید روزبه شاهرود
استاد مرکز پیوند اعضا شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: نفرولوژی
Jamshid Rozbeh Shahrood
Professor, Shiraz Organ Transplantation Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر کیوان زندی
کیوان زندی
دانشیار
رشته تخصصی: میکروب شناسی و انگل شناسی
Keivan Zandi
Associate Professor,
Specialist: Microbiology and Parasitology
دکتر اکبر سلطانی
اکبر سلطانی
دانشیار داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Akbar Soltani
Associate Professor, Internal, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
مسعود سلیمانی دودران
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Masoud Soleimani Dodaran
Associate Professor, Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر احمد عریان
احمد عریان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی، باکتری شناسی
Ahmad Oryan
Professor, Veterinary Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر آرش مولا
آرش مولا
دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پزشکی
Arash Mowla
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر ایرج نبی پور
ایرج نبی پور
استاد داخلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Iraj Nabipour
Professor, Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر کتایون وحدت
کتایون وحدت
استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Katayoon Vahdat
Professor, Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and tropical diseases
مدیر اجرایی
زویا تاجدینی
زویا تاجدینی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۷۶