درباره نشریه
ISSN:
2423-4486
eISSN:
2423-4494
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر مجید سعیدی
سردبیر:
دکتر گوهر اسلامی
سردبیر:
دکتر سید جلال حسینی مهر
تلفن:
011-33543762
دورنگار:
021-33543762
سایت اختصاصی:
pbr.mazums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/19
مدیر مسئول
دکتر مجید سعیدی
استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: Pharmaceutics
Majid Saeedi
Professor, Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: English
سردبیر
دکتر گوهر اسلامی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Gohar Eslami
Assistant Professor Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: clinical pharmacy
دکتر سید جلال حسینی مهر
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرتونگاری
Seyed Jalal Hosseinimehr
Professor of Radiopharmacy Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Radiopharmacy
اعضای تحریریه
Alok Kumar Verma

Specialist: Gastroenterology
Shaik Chand Basha
Assistant Professor
Specialist: Pharmaceutical Chemistry
دکتر محمد آزادبخت
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Azadbakht
Professor Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر شهرام علا
استاد داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Shahram Ala
Professor, Clinical pharmacy Department
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Board certified Clinical Pharmacist
دکتر محسن امینی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Mohsen Amini
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal of Chemistry
دکتر ذات الله عاصمی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: تغذیه
Zatollah Asemi
Associate Professor Faculty of Medicine
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر داود بیکی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی هسته ای
Davood Beiki
Professor, Research Center for Nuclear Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Pharmacy, Radiopharmacy
دکتر محمدعلی ابراهیم زاده
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Mohammad Ali Ebrahimzadeh
Professor Professor of Medicinal Chemistry
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر سعید امامی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Saeed Emami
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر محمدعلی فرامرزی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Mohammad Ali Faramarzi
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر حسین خلیلی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Hossein Khalili
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر محمد کرمی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: سم شناسی
Mohammad Karami
Professor Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر کتایون مرتضی سمنانی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Katayoun Morteza Semnani
Professor Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
Muhammad Imran Qadir
Professor
Specialist: Bio-Technology
دکتر امید سبزواری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی، داروسازی و سم شناسی
Omid Sabzevari
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Pharmacology and toxicology
دکتر ابراهیم صالحی فر
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Ebrahim Salehifar
Professor Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر هادی ولی زاده
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: صنعت داروسازی
Hadi Valizadeh
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
Kamla Pathak
Professor
Specialist: Pharmaceutics
دکتر جمشید یزدانی چراتی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Jamshid Yazdani Cherati
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Mohammad Jamshed Ahmad Siddiqui
Assistant Professor
Specialist: Pharmaceutical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۰