درباره نشریه
ISSN:
1028-3099
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1372
وضعیت انتشار:
از ابتدای سال 88 به سه مجله با نام های «پژوهش های تولید گیاهی»، «پژوهش های حفاظت آب و خاک» و «پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سردبیر:
دکتر ابوالفضل مساعدی
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،
صندوق پستی:
487-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1392/02/13
سردبیر
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولوژی و منابع آب
Abolfazl Mosaedi
Professor environment College
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering-Hydrology and Water Resources Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۲۹