درباره نشریه
ISSN:
2383-225X
eISSN:
2476-3780
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا احتشامی
سردبیر:
دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محمدرضا احتشامی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدرضا چایی چی
تلفن:
013-33690388
013-33690399 ، داخلی: 5075
دورنگار:
013-33690388
013-33690399 ، داخلی: 5075
سایت اختصاصی:
jms.guilan.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/27
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا احتشامی
استادیار دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Mohammad Reza Ehteshami
Assistant Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
Specialist: Seed Science and Technology, Crop Physiology
سردبیر
دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Habibollah Samizadeh Lahiji
Professor
University of Guilan
Specialist: lant breeding
اعضای تحریریه
دکتر رضا کشاورز افشار

دکتر محمدرضا چایی چی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Chaichi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Ecology
Ebrahim M. Khah

دکتر فهیمه شاهین نیا

علی خلوتی
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه بوغازیسی-ترکیه
رشته تخصصی: اکومیکروبیولوژی و آلودگی خاک
Ali Khalvati
Associate Professor
Specialist: Eco-Microbiology and soil pollution
دکتر سید محمدرضا احتشامی
استادیار دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Mohammad Reza Ehteshami
Assistant Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
Specialist: Seed Science and Technology, Crop Physiology
دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Habibollah Samizadeh Lahiji
Professor
University of Guilan
Specialist: lant breeding
دکتر علی اشرف جعفری
استاد اصلاح نباتات
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Ashraf Jafari
Professor, Plant Breeding
Specialist: Plant breeding
دکتر عبدالله حاتم زاده
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Abdollah Hatamzadeh
Professor
University of Guilan
Specialist: Gardening
دکتر بابک ربیعی
استاد تمام دانشکده علوم کشاورزی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، ژنتیک بیومتری
Babak Rabiei
Full Professor, Department of Plant Production and Genetics Engineering
University of Guilan
Specialist: Plant Breeding, Biometrical Genetics
دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute
Specialist: اصلاح نباتات
دکتر علی طویلی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری، آبخیزداری
Ali Tavili
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Rangeman, Watershed Management
دکتر رضا فتوحی قزوینی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Reza Fotouhi Ghazvini
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Gardening, Pomologist
دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Kazem Ghasemi Golezani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Crop Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدرضا چایی چی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Chaichi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Ecology
مدیر اجرایی
دکتر سید محمدرضا احتشامی
استادیار دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Mohammad Reza Ehteshami
Assistant Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
Specialist: Seed Science and Technology, Crop Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۶