درباره نشریه
ISSN:
2383-225X
eISSN:
2476-3780
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
سردبیر:
دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
تلفن:
013-33690388
013-33690399 ، داخلی: 5075
دورنگار:
013-33690388
013-33690399 ، داخلی: 5075
سایت اختصاصی:
jms.guilan.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/13
مدیر مسئول
دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Mohammad Reza Ehteshami
Assistant Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
Specialist: Seed Science and Technology, Crop Physiology
سردبیر
دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Habibollah Samizadeh Lahiji
Professor, University of Guilan
Specialist: lant breeding
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Mohammad Reza Ehteshami
Assistant Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
Specialist: Seed Science and Technology, Crop Physiology
دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Habibollah Samizadeh Lahiji
Professor, University of Guilan
Specialist: lant breeding
دکتر مهدی تاج بخش
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Mehdi Tajbakhsh
Professor, School of Agriculture, University of Urmia
Specialist: Seed physiology
دکتر علی اشرف جعفری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Ashraf jafari
Professor of Research, Institute of Forestry and Rangeland Research,
Specialist: Plant breeding
دکتر عبدالله حاتم زاده
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Abdollah Hatamzadeh
Professor, University of Guilan
Specialist: Gardening
دکتر بابک ربیعی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Babak Rabiei
Professor, University of Guilan
Specialist: Plant Breeding
دکتر سیدیعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute,
Specialist: اصلاح نباتات
دکتر علی طویلی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری، آبخیزداری
Ali Tavili
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Rangeman, Watershed Management
دکتر رضا فتوحی قزوینی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Reza Fotouhi Ghazvini
Professor, Faculty of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Gardening, Pomologist
دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Kazem Ghasemi Golezani
Professor, University of Tabriz
Specialist: Crop Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدرضا چائی چی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Chaichi
Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Ecology
مدیر اجرایی
دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Mohammad Reza Ehteshami
Assistant Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
Specialist: Seed Science and Technology, Crop Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴