درباره نشریه
ISSN:
2008-4870
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران (معاون پژوهش و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر تورج محمدی
سردبیر:
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
مدیر اجرایی:
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
تلفن:
021-77209071
سایت اختصاصی:
ijiepm.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
صندوق پستی:
1684613114
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/12
مدیر مسئول
دکتر تورج محمدی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Touraj Mohammadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: chemical engineering
سردبیر
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor
Iran University of Science and Technology
اعضای تحریریه
دکتر عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر رسول حجی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: کنترل موجودی II، کنترل تولید ، تئوری صف و فرایندهای تصادفی . کنترل موجودی پیشرفته
Rasoul Hajji
Professor Faculty of Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Inventory Control II, Production Control, Queue Theory and Random Processes. Advanced inventory control
دکتر محمدسعید جبل عاملی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و کیفیت
Mohammad Saeed Jebel Ameli
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial and Quality Engineering
Zahid Y Khairullah
Zahid Y Khairullah

دکتر محمد مدرس یزدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی
Mohammad Modarres Yazdi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Operation Research, Engineering, Computer Science, Chemical Engineering
دکتر رسول نورالسناء
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کنترل کیفیت، آمار کابردی
Rasoul Noorossana
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quality Control, Applied Statistics
دکتر سیامک نوری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم و بهره وری
Siamak Noori
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management and Productivity
دکتر فرخ ساسانی
دکتر فرخ ساسانی

Farrokh Sasani

دکتر میرمهدی سیداصفهانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mir Mehdi Seyed Esfahani
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Reliability
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
Bopaya Bidanda
Bopaya Bidanda
Professor
مدیر اجرایی
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor
Iran University of Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۴