درباره نشریه
ISSN:
1735-0190
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
فروردین ماه 1377
صاحب امتیاز:
انجمن هنرهای نمایشی ایران
سردبیر:
دکتر نصرالله قادری
مدیر اجرایی:
علیرضا لطفعلی
مسئول اشتراک:
علیرضا لطفعلی
مسئول اشتراک:
ناصر خالدی
تلفن:
021-88946669
سایت اختصاصی:
magazin.theater.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان نجات اللهی جنوبی، خیابان ارشد، پلاک 10، طبقه دوم، واحد 3
اشتراک:
دورنگار:
021-88946669
پست الکترونیک:
namayesh_magazine@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۲۸