درباره نشریه
ISSN:
2322-5971
eISSN:
2322-598x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمد رمضانی مقدم
سردبیر:
دکتر مصطفی زاهدی فر
مدیر اجرایی:
دکتر احسان صادقی
با همکاری:
دانشگاه کاشان
تلفن:
031-55912322
031-55913043
دورنگار:
031-55912322
031-55913043
سایت اختصاصی:
rsm.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/09
مدیر مسئول
دکتر احمد رمضانی مقدم
استادیار دانشگاه کاشان
Ahmad Ramezani Moghaddam
Assistant Professor, University of Kashan
سردبیر
دکتر مصطفی زاهدی فر
استاد دانشگاه کاشان
Mostafa Zahedifar
Professor, University of Kashan
هیات تحریریه
دکتر احمد بیطرفان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی- پرتو پزشکی
Ahmad Bitarafan
Associate Professor, University of Tehran
میرشهرام حسینی پناه
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مخابرات-الکترومغناطیس و تکنولوژی مایکروویو، ، مهندسی هسته ای
محمدرضا دیوبند
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ﺑﯿﻮ ﻓﯿﺰﯾﮏ
دکتر محمدتقی بحرینی طوسی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohammad Taghi Bahreyni Toossi
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر فتح الله بوذرجمهری
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
Fathollah Bouzarjomheri
Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
دکتر مصطفی زاهدی فر
استاد دانشگاه کاشان
Mostafa Zahedifar
Professor, University of Kashan
دکتر فرشاد فقیهی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی هسته ای
Farshad Faghihi
Associate Professor, University of Shirazu
دکتر رضا فقیهی
دانشیار دانشگاه شیراز
Reza Faghihi
Associate Professor, University of Shirazu
دکتر محمدرضا کاردان
دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران
Mohammad Reza Kardan
Assistant Professor, Atomic Energy Organization of Iran,
دکتر مسعود وهابی مقدم
استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
Masoud Vahabimoghaddam
Assistant Professor, University of Guilan
مدیر اجرایی
دکتر احسان صادقی
استادیار دانشگاه کاشان
Ehsan Sadeghi
Assistant Professor, University of Kashan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۶